B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006200459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimuml type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006007018 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 5779 van 8 december 2005 : Worden bevorderd tot Officier in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe onderscheid Op datum type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 mei 2006, wordt de heer Baelemans, Eddy, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Antwerpen voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 december 2005 wordt aan de heer Jacques Lauwerys, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 juni 2006 eervol ontslag uit zi De heer type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006022336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 10 mei 2006 wordt de aanwijzing van de heer Putteman, Paul, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Dendermonde met ingang van 19 september 20 type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 04/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006009361 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de reiskosten toegekend aan de leden van het beheerscomité van Phenix type koninklijk besluit prom. 04/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden ingedi type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006201260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullende type koninklijk besluit prom. 04/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006009362 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de reiskosten toegekend aan de voorzitter en de leden van het toezichtscomité van Phenix type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006022419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2006, wordt aan de heer Beddeleem, Marc, op het einde van de maand oktober 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006201219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullen type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006201210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de opzeggingst type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder apothekers en licentiaten in de scheikundige wetenschappen, die gemachtigd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren, staalafnames mogen verrichten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2006 wordt aan de heer De Koster, Arnout, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Brussel.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006201698 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006201652 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 2 mei 2006 wordt de erkenning van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Erezée als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 10 april 2006 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decre Bij mi type ministerieel besluit prom. 05/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen, 29 december 1989 betreffende de prijzen van de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, 20 april 1993 houdende type ministerieel besluit prom. 05/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006011207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximumverkoopprijzen en de maximummarges voor de verdeling in het groot en de terhandstelling van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik geregistreerd als generieken of op basis van de gepubliceerde wetensch type ministerieel besluit prom. 16/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006003271 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006035782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006201709 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2006 tot 30 juni 2011 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006201708 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2005 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Logis saint-ghislainois, SC", te Saint-Ghislain

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te land Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Bericht Bijwerking van 31 december 2005 van de inventaris van de reglementen bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 12 maart I. Regleme

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige kamer van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking t Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Arnout De Koster De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Marc Beddeleem vanaf 4 oktober 2006 De betrokk De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006009404 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Coupé, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaat Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006009405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 mei 2006 : - is aan de heer Hollevoet, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - zijn benoemd to - Mevr. Van G

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006031236 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006031237 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende bepaling, wat de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreft, van de graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006009391 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het eerste en tweede kanton Schaarbeek Vanaf 15 juni 2006 zijn de diensten van het vredegerecht van het eerste en tweede kanton Schaarbeek gevestigd Koningsstraat 271-273, te 1030 Brussel. Eerste kanton : tel. Tweede kan

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006201744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers Integraal Waterbeheer (niveau A) standplaats voor het departement Leefmilieu afdeling Water van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV06020). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. POTA type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006201707 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen/verificateurs (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG04838). - Uitslagen Rangschikking van de 4e groep van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 125. OOMS, MARK, 2018 AN(...) 126. DE MI type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006201703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige financieel deskundigen/verificateurs (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG04838). - Uitslagen Rangschikking van de 4 e groep van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 148. OOSTERBOSCH,(...) 149. TOMBALLE, NATHA type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006201702 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG04837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de 4e groep voor toelating tot de stage. 186. BAURIRE, STEPHANIE, 5660(...) 187. XHIGN type bericht van selor prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006201705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG04837). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de 4 e groep voor toelating tot de stage. 134. GOETHALS,(...) 135. BERCKMANS, LIE

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/05/2006 numac 2006043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van
^