B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 17/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 18/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006022447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselij type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006022410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Socia type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/05/2006 numac 2005202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor d type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende he type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 12 mei 2006, wordt de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de maanden mei en juni 2006 aan het Opleigingsinstituut van de Federale

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006007148 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de comptabiliteit van de aan de Staat toebehorende material resources type ministerieel besluit prom. 04/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201749 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper bij wijze van proef wordt toegelaten in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006002074 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties type ministerieel besluit prom. 27/04/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006007150 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de overdracht van een gedeelte van de bevoegdheden van de Minister van Landsverdediging inzake de declassering van de material resources van het Ministerie van Landsverdediging, alsmede inzake de eindbestemming die aan de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006201750 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn Richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden. - Verlenging overgangsperiode voor de nieuwe EU-lidstaten. - Adreswijzigingen

document

type document prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006095160 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 16 mei 2006, wordt aan de onderneming « ABN Amro Life Capi - Kapitali type document prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006095161 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 16 mei 2006, wordt aan de onderneming « De Federale Verzek - Kapitali

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Eervol ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag verleend uit zijn m - wordt de he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006018071 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleer type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006009410 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Edingen- Lens : 1 ; - opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1 (**) - van de rechtbank van koophan(...) - Dendermonde :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006009409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 mei 2006, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, de heer Van Nuffel, S., opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de Bij minis

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 23 januari 2006 werd met ingang van 1 november 2005 de heer Stefan Drisque, geboren op 29 juli 1965, door verhoging naar een hogere klasse b Bij koninkl

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006041705 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 331e AANVULLING Bijwerking op 10 mei 2006 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006201768 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige nautische verkeersleiders (niveau B) voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust - Standplaats Oostende van de Vlaamse overheid (ANV06036) Na deze sel(...) Als u geslaa type bericht van selor prom. -- pub. 26/05/2006 numac 2006201767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici (niveau A) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV06035) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Als u gesla
^