B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006201791 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 90/2006 van 24 mei 2006 Rolnummer 3965 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 14, 15, 18, 22 tot 24, 46 tot 49 en 62 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 10 februari 2006 « houdende wijziging v Het Arbitr type wet prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006201688 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 35/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3716 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, type wet prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006201690 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 32/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3642 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, type wet prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007135 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel type wet prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006009386 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 mei 2006, is machtiging verleend aan ****. ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****, om, ****(...) type wet prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenningen Bij beslissing van 9 mei 2006, genomen in toepassing van de artikelen 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007167 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende het statuut van de kandidaat-militairen type koninklijk besluit prom. 22/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006009419 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2006 wordt aan de heer Jozef Walravens, attaché bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 juni 2006, eervol ontslag uit zijn functies verlee De heer type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 mei 2003 tot oprichting van een structuur kustwacht type koninklijk besluit prom. 16/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de vaststelling van het aan de ziekenhuizen toege type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magi type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het jaarlijks maximaal bedrag der werkingskosten van het Opvolgingscomité en zijn vast secretariaat, opgericht bij de artikelen 3 en 4 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ont

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006002073 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 23 november 2005, is aan de heer Dezangre, Jean-Pierre, ambtenaar van de klasse A4 , bij de Diensten van de Directeur-generaal - Dienst van de Advise(...) Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gel type ministerieel besluit prom. 27/04/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007149 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006022470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie

decreet

type decreet prom. 19/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006035825 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van sommige bepalingen in titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

document

type document prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan de zesde fase van het programma « Interuniversitaire attractiepolen » I. Inleiding Op 3 februari 2006 heeft de Ministerraad de uitvoering goedgekeurd van de zesde fase van het programma « Interuniversitaire attracti(...) Doel van het I

arrest

type arrest prom. 09/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006003268 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006009411 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Tongeren Bij beschikking van 15 februari 2006 werd de heer Colson, A., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren aangewezen, vanaf 11 juni 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handels

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2006, is de heer Roels, Achilles, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brugge ter vervanging van de heer Malysse, Werner

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006009402 bron federale overheidsdienst justitie Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging In de Hoge Commissie tot besch Hij ver

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 mei 2006 heeft de heer Gérard Blaise de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Luik.

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat. - Koninklijk besluit van 1 september 2004 In toepa

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006201687 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 36/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3717 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 147, 148, 149 en 152 van het Wetboek der successierechten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006201686 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 37/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3722 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 29/05/2006 numac 2006054391 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dykers, Jeanne Dykers, Jeanne Antoinette Louise, weduwe van Fritz Zenobia Maria Aerck Alvorens te b
^