B.S. Index van de publicaties van 30 mei 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2006 numac 2006009418 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2006 : - Zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : de heren : Brackeva A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen ; De Belder(...) Jennes F., gerechtsdeurwaa type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006200766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsclassificatie type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 16/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farma type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006000301 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabrie type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen, betreffende de rechten van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/05/2006 numac 2006000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit, d.d. 23 mei 2006, wordt de heer Gielen, Albert, aangewezen in de functie van hoofdinspecteur-inspecteur bij de algemene dienst van d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201748 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Centrale électrique" te Farciennes type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux" te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201747 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Tubize Plastics" te Tubeke type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201745 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Javel Lacroix" te La Louvière

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2006 numac 2006009417 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Duffel : 1 ; - Dessel : 1; - Herenthout : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2006; - Hamont-Ache(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/05/2006 numac 2006009416 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 157 van 16 mei 2006, blz. 25138, dienen, in de eenenveertigste, tweeënveertigste, vierenveertigste, vijfenveertigste, zevenenveertigste en achtenveertigste lijn van de Nederlandse teks type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/05/2006 numac 2006009414 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 mei 2006 is Mevr. Châtel, N., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde. Bij koninklijke besluiten van 17 mei 2006, die in werking treden op de dat de heren : - type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/05/2006 numac 2006009415 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Duchateau, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter s Het is

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 30/05/2006 numac 2006012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 12 mei 2006 is de NV Verhelst Aannemingen, Vaartstraat 1, te 8460 Oudenburg, erkend geworden voor het(...) Bij ministerieel besluit van 12 mei

erkenning

type erkenning prom. 19/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006022469 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^