B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201689 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 33/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3682 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 48 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, zoals gewijzigd bij artikel 194 van de wet van 7 december 1998 tot o Het Arbitr type wet prom. 13/02/2005 pub. 31/05/2006 numac 2006015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004. - Addendum type wet prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201694 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 47/2006 van 22 maart 2006 Rolnummer 3714 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arbitrag samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006007129 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 5998 van 5 april 2006 wordt luitenant vlieger C. Van De Gaer van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006007136 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 6014 van 20 april 2006 wordt kapitein-commandant **** ****. ****, op 1 mei 2006 ten definitieve titel op **** gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006007128 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 5996 van 5 april 2006 wordt reserveluitenant J. de Lannoy , benoemd in de graad van kapitein i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006003276 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Terugzetting in graad Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 wordt de heer De Wever, Lucas A.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het registratiekantoor te Lier, op zij type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de benoeming van een plaatsvervangende magistraat in de Nederlandstalige Raad van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2006 wordt Mevr. Anna Wertelaers, met ingang van 1 mei 2006, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006007127 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Aanstellingen **** koninklijk besluit ****. 5995 van 5 april 2006 wordt kolonel **** ***** op 1 mei 2006, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld tot de graad van brigadegeneraal, om het **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006007130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensioneringen van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 6000 van 5 april 2006 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 oktober 2006 in toepassing der samengeordende wetten op **** **** **** type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006022492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende een tijdelijke afwijking van de waarde van het microbiologisch criterium voor Salmonella in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2005 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van indiening van de aanvragen en aflevering van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten bepaald in artikel 38quater, § 3, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006022493 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 30/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 18/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 23/03/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter uitvoering van de richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1998 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende unifor type koninklijk besluit prom. 18/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009398 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand mei 2006 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie la N c = 1,7913 N E = 1,4309 type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009395 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een plaatsvervangend assessor in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006007133 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 87043 van 23 maart 2006 : - wordt apotheker-brigadegeneraal ****. **** ontslagen op 31 maart 2006 uit de functie van farmaceutisch inspecteur bij de krijg - wordt **** type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 02/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006007140 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009400 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid en van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006007134 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 87089 van 27 april 2006 : - wordt geneesheer-generaal-majoor ****. Van Hoof ontslagen op 31 maart 2006 uit het ambt van chef van de divisie «*****» van de **** « type ministerieel besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006022474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006003278 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2022 » type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009394 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009401 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor en van een plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009396 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009397 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee assessoren en van twee plaatsvervangende assessoren in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt beschermd als monument, wegens zijn historische en esthetische waarde, het tramhuisje gelegen Wienerplein , te Wat(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt beschermd als monument, wegens zijn historische en esthetische waarde, het tramhuisje gelegen Leopold II-square, te Sint-Pieters-Woluwe. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt beschermd als monument, wegens zijn historische en esthetische waarde, het tramhuisje gelegen Sint-Jobplein , te Ukkel. (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt beschermd als monument, wegens zijn historische en esthetische waarde, het tramhuisje gelegen Drie Linden Rondpunt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt beschermd als monument wegens zijn historische en esthetische waarde, het tramhuisje gelegen Haachtsesteenweg, te Schaarbeek. Dit goed is type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt beschermd als monument, wegens zijn historische en esthetische waarde, het tramhuisje gelegen Marie-Joséplein, te Elsene. Dit goed is bek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt beschermd als monument wegens zijn historische en esthetische waarde, het tramhuisje gelegen Terhulpsesteenweg, te Watermaal-Bosvoorde. D type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006, worden beschermd als landschap de onmiddellijke omgeving van de Sint-Suzannakerk, gelegen Gustave Latinislaan 50, te Schaarbeek, bekend ten kadast Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006031268 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2006, worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument, de straatgevels, de bedakingen, de inwendige structuren en circulatieruimten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijzig

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006201795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof op 3, 4 en 5 juni 2006

decreet

type decreet prom. 21/04/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006201726 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201786 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 april 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 april 2006, Die zaak type bericht prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201785 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 april 2006 in zake de NV Sybetra tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Schen type bericht prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201782 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 6 april 2006 in zake het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen B. Vanhove en anderen tegen P. Vanhamel, waarvan de expedi « Sche

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201735 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 Rolnummer 3739 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij artikel 332 van de programmawet v Het Arbitra

document

type document prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot herpublicatie van de lijst, hoofdstukken I, II, III en IV van bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzek type document prom. 13/03/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tussen de Belgische Minister van Sociale Zaken en de Nederlandse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging

erratum

type erratum prom. 05/03/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006007141 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende het statuut van de officieren van het medisch technisch korps van de medische dienst. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006009420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2006 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen van : - de heer Luyten, D., wonende te Schilde, voor een - Mevr. Van Donge

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201801 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 156.818 van 23 maart 2006 in zake D. Azangidi Makinisi tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag « Schen

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006009403 bron federale overheidsdienst justitie Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging In de Commissie tot bescherming van de maa

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de beveiligingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de privatie en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 mei 2006 wordt de erkenning v - de op type erkenning prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van Bij besl

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201736 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 82/2006 van 17 mei 2006 Rolnummer 3928 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het o Het Arbitr type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201691 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 48/2006 van 29 maart 2006 Rolnummer 3720 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Arbitragehof, samengesteld uit d wijst na beraad

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006009421 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De heer Delwaide, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, werd voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, op datum van 29 april 2006.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201685 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 40/2006 van 15 maart 2006 Rolnummer 3695 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 492bis van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde. Het Arbitragehof, samengestel wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006201737 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 85/2006 van 17 mei 2006 Rolnummer 3950 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 39 tot 50 van het decreet van het Waalse Gewest van 8 december 2005 houdende wijzig(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voor

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006042405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2006 Voor de raad

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2006 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2006, 104.79 punten bedraagt, tegenover 104 Het gezo

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2006 numac 2006011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand mei 2006 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand mei 2006 respectievelijk vastgesteld op de Iga = 1,
^