B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006022498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2006 wordt de heer Baeten, Hervé Jean, attaché bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », met ingang van 1 januari 2007, eervol De type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 23 mei 2006 verleent een wegvergunning met index : 9.E.E./235/80771 aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse verbin type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken va Voor de ra type koninklijk besluit prom. 17/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006022496 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die vernietigers van ziekteverwekkend afval vervaardigen en die instaan voor gespecialiseerd onderhoud in machinaal lassen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comit type koninklijk besluit prom. 18/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006022497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006201308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvull type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006201318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimuml type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006022448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die monochloorazijnzuur bevatten type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de invoering van het derdeb type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006200844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de initiatieven ten gunste van type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 10/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006003267 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging ervan in toepassing van artikel 32, § 4, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006201803 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van erkenningen in het kader van de verbetering van het varkensras

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de Afghaanse onderdanen die in België een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 januari 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006018072 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel Bij

document

type document prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006003273 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van de functie van commissaris of revisor bij kredietinstellingen, financiële holdings, beursvennootschappen, instellingen voor collectieve belegging en vereffeningsinstellingen en de m De type document prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij konin Bij hetz

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006201721 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2006, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de toe te kennen cursus « muziek en muziekopvoeding » toegeke type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006201720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een inrichting van het onderwijs van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 23/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter uitvoering van de richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1988 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende unifor

arrest

type arrest prom. 04/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006031262 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot toekenning van toelagen aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn als tussenkomst in de kosten van de sociale coördinatie 2006

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, dat uitwerking heef Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap Ontslag en benoeming van een lid. Bij koninklijk besluit van 4 mei 2006, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat als lid van de N Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2006, Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, dat in werking treedt de dag v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006009437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechteli type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van West-Vlaanderen Binnen de provincie heeft de Gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, a) Vac type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006009434 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Bilzen : 1, vanaf 1 december 2006; - griffier : - bij het hof van beroep te Brussel : 1, vanaf 1 maart 2007; - bij de arbeidsrechtbanken te - adjunct-griffier type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006003275 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van de functie van commissaris bij instellingen voor collectieve belegging. - Oproep voor kandidaten De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen richt een procedure in De Comm

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006009435 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 2005, dat in werking treedt op 30 juni 2006, is de heer Mahieu, W., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensi Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006009436 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 mei 2006, is het verzoek tot associatie van de heer Ledoux, J.-P., notaris ter standplaats Durbuy, en van de heer Dumoulin, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Jean-Paul Ledoux De he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006009433 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2005, in werking tredend op 4 juli 2006, is de heer De Laet, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gel Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006009429 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 mei 2006 worden bevorderd of benoemd tot : Officier in de Leopoldsorde Mevr. Fouarge, Huguette, hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank De heren : G

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 november 2005 en 30 november 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006040602 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/02/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006201830 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (niveau B) voor SELOR (ANG06014). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Casteels, Lien, 9255 Buggenhout. 2. Decoutere, Hanne, 8900(...)

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 02/06/2006 numac 2006011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 06/0022 : Veolia Propreté/Severn Trent Holdings NV/Biffa Belgium Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 24
^