B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) type wet prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006009458 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 mei 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Caisse de Compensation pour Allocations familiales des Régions de Charleroi et Namur » type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 20 december 2005 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van de percelen nodig voor de aanleg van een langsweg die de afschaffing van twee onderbruggingen en de vervanging van een onderbrugging door een koker voor voetgangers en fietsers te Kapelle-op-de type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toe type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 20 december 2005 tot wijziging van sommige bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Eu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen, afvaloliën en pcb/pct's Bij ministerieel besluit van 16 maart 2006 werd het ministerieel besluit van 29 augustus 2000 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de « BVBA Containerdienst VANHEEDE » type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009463 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van bepaalde leden van het comité van gebruikers van Phenix, ingesteld bij artikel 27 van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix type ministerieel besluit prom. 23/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006022487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van het organisme belast met het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van paarden type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 3 mei 2006 werd het ministerieel besluit van 29 februari 2000 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van « VIGNERON NV » in « ITM TECHNOLOGIES NV ». type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 3 mei 2006 werd het ministerieel besluit van 14 januari 2000 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de « GNO BVBA » in « POGO BVBA ». type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031250 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 3 mei 2006 werd het ministerieel besluit van 16 maart 2000 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de « NV Laboratoria Van Vooren » in « NV Labo Van Vooren ». type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 3 mei 2006 werd het ministerieel besluit van 26 april 2000 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma « VFD-FUGRO NV » in « FUGRO BELGIE NV ». type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 3 mei 2006 werd het ministerieel besluit van 26 april 2000 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van « GNO BVBA » in « POGO BVBA ». type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 3 mei 2006 werd het ministerieel besluit van 16 maart 2000 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma « Laboratoria Van Vooren NV » in « Terra Engineering & Consultancy NV ». type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 24 maart 2006 werd het ministerieel besluit van 27 september 1999 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de « BVBA ENVICO » in « BVBA HASKONING BELGIUM ». type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006022473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevord type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing, voor wat betreft de heer Jan Van Rensbergen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 houdende aanstelling van de houders van de management- en projectleiderfuncties van N-niveau door herp type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet met betrekking tot het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de algemene uitgavenbegroting van de type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035797 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het ledenaantal en de samenstelling van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035831 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

decreet

type decreet prom. 21/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035796 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging va type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201975 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 4, 111 en 127 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 28/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006035785 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging, wat betreft de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaam type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's type decreet prom. 08/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201976 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

erratum

type erratum prom. 26/04/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Errata

arrest

type arrest prom. 30/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006003296 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoo

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006009473 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Charleroi Bij beschikking van 2 maart 2006 werd Mevr. Janfils, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi aangewezen, vanaf 14 april 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006095163 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 6 juni 2006, wordt de overdracht, met uitwerki Naar aa

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 31 mei 2006 is de NV RENOTEC, Acaciastraat 14c, te 2440 Geel, erkend geworden voor het afbreken en v(...) Bij ministerieel besluit van 31 mei

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 15 mei 2006 wordt de beslissing van 27 maart 2006 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht in twee percelen voor BRUSSEL.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006009462 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van het comité van gebruikers van het informatiesysteem Phenix Krachtens artikel 27 van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix en bij ministerieel besluit van 15 mei 2006 tot aanwijzing van bepa 1° a

registratie

type registratie prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006031251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 10 maart 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de firma « GARAGE ANDRE NV », gelegen Grote Haagstraat 24, te 1040 B

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006201956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs (niveau A) - standplaats : Aalst voor de Vlaamse Overheid (ANV06003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. De Troyer, Peter, 9308 A(...) 2. De Schut

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/06/2006 numac 2006014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa
^