B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006007169 bron ministerie van landsverdediging Wet tot aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type wet prom. 18/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006007168 bron ministerie van landsverdediging Wet tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie type wet prom. -- pub. 26/06/2006 numac 2006202027 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 55/2006 van 19 april 2006 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wet van 2 april 2004 houdende de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten : a) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betre b) het kon type wet prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022576 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 14 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van wer type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitk type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelf type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer z type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de N.M.B.S. Holding type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2006 numac 2006011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006, wordt aan de heer Ferdinand Verstraelen, adviseur bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 april 2006, eervol ontslag uit De heer type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aa type koninklijk besluit prom. 11/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006007171 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming en het ontslag van sommige leden van de raad van beheer van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 11/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006007170 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006201932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de na te leven procedure bij uitzendarbeid in het kader van een erkend tewerkstellingstraject . type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006200474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het halftijds br type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006201565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duit type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006200598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het brugpens type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006201933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het ontvangen van de verwittiging bedoeld in artikel 32bis, § 3, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werkne type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006201220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006201300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de combinatie van ge type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren bedoeld in artikel 12, § 3, eerste lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gev type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2006 numac 2006012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2006, wordt Mevr. Diane OBUS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collect Bij m

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006035900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202035 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Vieille Rochette" en tot opneming van het erkende natuurreservaat "Pré des Tawires" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Commanster" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Fourchinée" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202038 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005 tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Sebastopol" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202039 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Pré humide, à Bru", te Stoumont type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202037 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat "RODA" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202033 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Vallée de Laclaireau", te Virton type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202034 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de tweede uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Enneilles" en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 1998 type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal reservaat "Plome Mohon", te Hotton type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Pauquis" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Lande à bruyère de Marcotin", te Stoumont type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal reservaat "Gore Aubrion", te Meix-devant-Virton type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202030 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de bemalingsgang van de ijzermijn van Ferauge te Marche-les-Dames geleid domaniaal natuurreservaat wordt type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202028 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "La Malogne", te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Landes d'Ombret", te Amay. type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Coupu Tienne"

document

type document prom. -- pub. 26/06/2006 numac 2006012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Vervanging van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal v Paritair Comi

erratum

type erratum prom. 01/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006007172 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel. - Erratum

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/06/2006 numac 2006202029 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 53/2006 van 19 april 2006 Rolnummers 3686 en 3687 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 253, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent.
^