B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022638 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen type wet prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissie van Advies voor Vreemdelingen. - Bericht aan de instellingen voor bijstand, groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van vreemdelingen verdedigen Overeenkomstig artikel 33 van de wet van 15 december 1980 betreffende de Ditzelf type wet prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006009523 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 juni 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****-**** **** **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 1 juli 2006 wordt de aanwijzing van de heer Mortier, Paul, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2000 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022617 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202148 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 mei 2006 wordt de NV Indaver vanaf 17 mei 2006 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse Bij min type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036042 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Bedding van de Kleine Zenne » op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Dubrucq » op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

decreet

type decreet prom. 02/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036043 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen « topsport » algemeen en technisch secundair onderwijs type decreet prom. 07/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036112 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202161 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 17 mei 2006 in zake de NV Axa Bank Belgium tegen C. Barvaux, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202202 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 mei 2006 in zake P. Duchateau en J. Evrard tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Zijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap binnen elke per zone opgerichte nabijheidscommissie, bij toepassing van artikel 6, § 1, van het decreet van 30 juni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2005 pub. 13/07/2006 numac 2006029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden-leerkracht voor het schooljaar 2005-2006 aan de inrichtingen of vestigingsplaatsen die positieve discriminatie genieten, met toepassing van artikel 11 van het decree

erratum

type erratum prom. 24/03/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036046 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. - Erratum

arrest

type arrest prom. 07/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006012375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 is de heer Van Thielen, Marc, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Terlaeken, Chr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006012374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 is de heer Herberigs, Olivier, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Demuynck, Frans, wiens mand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 1 juli 2006 wordt de heer Meerts, Alain, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode met ingang van 1 oktob

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006012376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde, ter vervanging van de heer Olivier Herberigs De betrokken organ De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006012377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Marc Van Thielen De betrokke De voord

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202203 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 mei 2006 in zake de NV Keravisie tegen de BVBA Hermitage en J. Thys, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Is he

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 160.171 van 15 juni 2006 heeft de Raad van State, afdeling administratie, XIIIe kamer, het besluit van de Brusselse(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking (ANG05827). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VA(...) 2. VAN DE type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202187 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige artsen voor het beheer van gezondheidsgegevens (niveau A) voor het RIZIV (ANG06816). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VAN DER HEYDEN, JOHAN, 9700 OUDENA(...) type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige controleurs - sector transformatie en distributie (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG06805). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot(...) 1. FERNA type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés Leefmilieu «*****» - «*****» junior (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****06812). (...) Ra type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige artsen risico- en vestrekkingenbeheer (niveau A) voor het RIZIV (AFG06817). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. HAUCOTTE, GENEVIEVE, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG05827). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. MUND, STE(...) 2. KARLSHAU type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige artsen voor het beheer van gezondheidsgegevens (niveau A) voor het RIZIV (AFG06816). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. MEEUS, PASCAL, 1330 RIXENSART. 2. RE(...) type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202188 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige artsen risico- en verstrekkingenbeheer (niveau A) voor het RIZIV (ANG06817). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. CALCOEN, PIET, 1020 LAKEN. 2. VAN DE CA(...) 3. FABRY, JAN, type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijke ingenieurs - havenbeleid (niveau A) voor de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit - departement Leefmilieu en Infrastructuur Vlaamse overheid (ANV06027). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. VERM type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006202198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Leefmilieu « Internationale Zaken » - « Klimaatverandering » junior (niveau A) voor het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/07/2006 numac 2006054381 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Velaers, Frieda Velaers, Frieda, geboren te Halen op 14 maart 1926, ongehuwd, dochter Alvorens te b
^