B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen type wet prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202395 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 74/2006 van 10 mei 2006 Rolnummer 3894 In zake : de prejudiciële vragen over - artikel 55, vijfde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw; - art - artikel 53,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006012383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2006 wordt aan de heer Lampe, Hugues, op het einde van de maand juli 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 10 juli 2006 wordt de aanwijzing van Mevr. Vanden Bossche, Antoinette, tot korpschef van de lokale politie van politiezone Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins met Deze tek type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 22 juni 2006 wordt de heer Guy Wietkin, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wa type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 20/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006202399 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het sorteren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006202257 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Komen-Waasten

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202398 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 121/2006 van 18 juli 2006 Rolnummer 3840 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 48 en 49 van de programmawet van 11 juli 2005, ingesteld d(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter M. Bossuyt, waarnemen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006012396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant, ter vervanging van de heer Yvon Londot De betrokken org De voor

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006022718 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juli 2006 wordt de heer Gert Peeters, aangeduid als directeur belast met het management van de werkprogramma's bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Dit besluit heeft uitwe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202299 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 120/2006 van 12 juli 2006 Rolnummer 3967 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 21 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor he Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202400 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 122/2006 van 18 juli 2006 Rolnummer 3997 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 9 en 43, 4° en 5°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 10 februari 2006(...) Het Arbitrage

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige administratieve assistenten (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van D(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202428 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technische assistenten (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defensie (A(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202429 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defens(...) Rang type bericht van selor prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202430 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** burgerlijke ingenieurs (niveau ****) voor de **** overheid (****06034). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. **** ****(...) 2. VAN **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006202426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** administratieve assistenten (niveau ****) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van ****(...) Rang

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/07/2006 numac 2006054353 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Enckels, Luc Luc Octave Malvine Enckels, uit de echt gescheiden van Nicole Janssen, g Alvorens te b
^