B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005. - Addendum (1) type wet prom. 11/04/2003 pub. 24/08/2006 numac 2006015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binn type wet prom. 11/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type wet prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006202753 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 99/2006 van 14 juni 2006 Rolnummer 3811 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, type wet prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006202780 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 105/2006 van 21 juni 2006 Rolnummer 3828 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 59, type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006201937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 augustus 2006 wordt de aanwijzing van de heer De Vlaminck, John, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 augustus 2006 wordt de aanwijzing van de heer Leys, Roger, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 augustus 2006 wordt de aanwijzing van de heer Voordeckers, Bart, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lommel met ingang van 15 oktober 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 augustus 2006 wordt de aanwijzing van de heer Mervielde, Franky, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Maldegem met ingang van 1 december type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 augustus 2006 wordt de aanwijzing van de heer Smeyers, Luc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/V type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006012415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt aan Mevr. Vermeersch, Catherine, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006012427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt aan de heer Londot, Yvon, op het einde van de maand juli 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijfsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghe type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 februari 2006 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privéwoning type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrontigsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het B type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoe type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 oktober 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een So type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende uurlonen, in uitvoering van artikel 2 van het nationaal a type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006201668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het soc type koninklijk besluit prom. 07/01/2001 pub. 24/08/2006 numac 2006012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006201718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de collec type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006009633 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Cr type koninklijk besluit prom. 28/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 45, 46 en 48 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoering van een artikel 45bis in hetzelfde koninklijk besluit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006012386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006022861 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 2001 betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036203 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van kredieten binnen programma 45.4 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/05/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van de regelgeving van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid

decreet

type decreet prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036190 bron vlaamse overheid Decreet tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoon

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/02/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 34 houdende specificaties bij de uitvoering van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006018105 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Michel de Briey, Thibault de Briey en Henrianne de Gerlache de Gomery, handelend als wet Deze zak type bericht prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006202792 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 augustus 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 augustus 20 Die zaak

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006022855 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer. - Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Nucleaire geneeskunde. - Erratum In Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2006, blz. 40542 : In het ministerieel besluit van « Dr. Mor

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het interpellatierecht van de inwoners van een gemeente

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006012390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van Mevr. Catherine Vermeersch De betrokken organisati De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006009650 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1, vanaf 1 januari 2007; bij de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1, vanaf 1 november 2006; - adjunct-griffier : bij de rechtb bij het vredegerecht

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006009649 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 augustus 2006, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Verbinnen, E., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in w - voorlopig b

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 1 maart 2006 wordt de vergunning om **** **** ****

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 161.012 van 5 juli 2006, heeft de Raad van State, afdeling administratie, XIII e kamer, het besluit van de Brusse(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/08/2006 numac 2006014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft Voor de
^