B.S. Index van de publicaties van 5 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006038099 bron raad van state Beroepsverenigingen Instituut der Revisoren erkend door de Bankcommissie , beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de(...) Statuten - Be type wet prom. 07/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006007235 bron ministerie van landsverdediging Wet tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers type wet prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006038100 bron raad van state Unie van de Belgische Automatenbranche « U.B.A. », Beroepsverening gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regent van 23 Statu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 18 juni 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 2 juli 2001 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt aan de heer Evenepoel, Louis, in de klasse A2, met de titel van attaché, met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd a type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt aan de heer De Ketelaere Jan, met ingang van 1 maart 2007, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché-scheepsvaartinspecteur bij het D(...) Hij wo type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006200196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het telewerk type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006012401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 154 en 155 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële st type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarbor type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot opric type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006, dat in werking treedt op 1 juli 2007, wordt aan de heer Yvan Pierre eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A1, met de titel van attaché bij Hij wo type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het kon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de Bij min type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003379 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de diensten gevestigd te Wezet en de oprichting van de diensten te Herstal bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003378 bron federale overheidsdienst financien 12 JULI 2006 - Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de diensten te Waver en de oprichting van de diensten te Ottignies-Louvain-la-Neuve bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003377 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de motorbrigade en het gewestelijk verificatiecentrum der douane van Bierset en de oprichting van de controle der douane, de motorbrigade en het gewestelijk verificatiecentrum der douane te Grâce-Hollo type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003383 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003380 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de fusie van de gewestelijke verificatiecentra van Beauraing en Couvin bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003382 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de wijziging van de benaming van enkele accijnsdiensten bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003381 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanpassing van de gewestelijke verificatiecentra van Antwerpen en Brasschaat bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003376 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de oprichting van een afdeling Brussel en een afdeling Zaventem van de Opsporingsinspectie Brussel bij de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003385 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de kantoren der douane, der accijnzen of der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 29/03/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202837 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2005 besloten aanvragen van steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 09/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202838 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het referentie-inkomen 2006, vastgesteld wegens artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische type ministerieel besluit prom. 12/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003384 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende wijziging van het ambtsgebied van de gewestelijke verificatiecentra der douane ingevolge de invoering van een permanentiesysteem in het kader van het geautomatiseerd systeem inzake douanevervoer bij de Administratie der douan type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006009568 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036345 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de vaststelling van de modellen van de akten inzake fractievorming type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de vaststelling van het model van de akte inzake fractievorming type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 cao-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en tot verlenging van de beheersovereenkomst 2001-2005 met VITO over het begrotingsjaar 2006

decreet

type decreet prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006202799 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp van sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de "secteur des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles", vertegenwoordigd door FORTEA, betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermi Overeenkomsti type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036347 bron vlaamse overheid Decreet houdende de goedkeuring van de normen voor Vlaamse overheidscommunicatie en houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid type decreet prom. 14/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006000606 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036323 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type decreet prom. 20/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202819 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra type decreet prom. 14/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202818 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten, programma's en activiteitenverslag van de psycho-medisch-sociale centra

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006018106 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jan Van De Velde, wonende te 9840 De Pinte, Albrecht Rodenbachstraat 10, heeft op 10 aug Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006027138 bron ministerie van het waalse gewest Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 Volgnummer toegekend aan de verschillende lijstenverenigingen met vermelding van hun letterwoorden Overeenkomstig artikel L4142-28,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202833 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 2004 houdende organisatie van de uniforme verzameling medische gegevens met toepassing van de decreten van 20 december 200 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202758 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2006 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Fra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202831 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van uniforme verzameling gegevens over de gezondheid dat van toepassing is op de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202832 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag van de kostprijs van de fotokopiëen per leerling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202822 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt buiten de universiteit

erratum

type erratum prom. 13/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006022828 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen type erratum prom. 13/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006022868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van deN.M.B.S. Holding Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskun - wordt d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen. - Benoemingen Bj koninklijk besluit van 30 september 2005 : 1. Werd te Djibouti een Consulaat van België opgericht met als ressort de Republiek Djibouti. 2. Werd de heer Jean-Christophe Rombaut benoem Bij koninklijk besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006018109 bron hoge raad voor de justitie Werving van magistraten en gerechtelijk stagiairs Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis -10 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de De kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006009683 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 juli 2006 zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair met ingang van 1 oktober 2006 : - voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Mevr. Moortgat, B., licentiaat in de rechten; - voor het - voor het g type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006009684 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2006 is het verzoek tot associatie van de heer Franeau, A., notaris ter standplaats Bergen, en van de heer Franeau, J., kandidaat-notaris, om de associatie « Adrien Franeau De he

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen. - Mededeling Krachtens artikel 7 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek heeft de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden van rechtswege om de zes jaar plaats, op de tweede zondag v De verk

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen. - Wijzigingen Bij besluit van 15 juni 2006 wordt de vernieuwing van de erkenni De wijzi type erkenning prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 14 juni 2006 wordt de onderneming MCA Security BVBA, gevestigd te 6001 Charler Bij bes type erkenning prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 29 mei 2006 wordt het unieke artikel van het ministerieel besluit v De woor type erkenning prom. -- pub. 05/09/2006 numac 2006000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij besluit van 1 juni 2006 wordt de erkenning als beveiligingsondernemi Dit besl
^