B.S. Index van de publicaties van 7 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering type wet prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie type wet prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de elektronische procesvoering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de orthopedisten en de bandagisten betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 1 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een systeem dat gegevens inzamelt over ongevallen waarbij producten of diensten kunnen betrokken zijn type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022726 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 22 juni 2006, wordt, met ingang van 1 december 2006, de heer Mullié, Marc, Adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaans type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toeken type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006012416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt vanaf 30 juli 2006 als ver type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022737 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006012440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake toekenning van betaald educatief verlof in uitvoering van artikel 111, § 7, van de herstelwet van 22 januari 1985, houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de start- en stagebonus type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006201395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006201581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de Kerstpremie type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgest type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds (1) type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006201349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006201839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2005-2

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202851 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de ontwerpers van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 21 januari 2005 wordt de erkenning als ontwerper van gemeentelijke ontwikkelingsplannen, voor een periode van vijf jaar, toegekend type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006202823 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 juli 2006 wordt de « SA Pissart-Van der Stricht » vanaf 11 juli 2006 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorieën projecten : 1. "Ruimt 2. "Projecten type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2006, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Edward Roosens, - wordt benoe type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2006, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de - wordt benoe type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009694 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers v type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202846 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 18/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202848 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

decreet

type decreet prom. 29/05/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 16/06/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006036321 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006202857 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 juin 2006 in zake M.-T. Wattier tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i 1. « Sc

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006022869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/06/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 3 juli 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2006 wordt Mevr. Ingrid De Haes, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het N Bij ko

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 07/09/2006 numac 2006003417 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente : Yvoir - 6e af(...) Perceel grond gekadastreerd sectie A, nr. 166 B2 voor e
^