B.S. Index van de publicaties van 8 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de ger type wet prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006007242 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (C.D.S.C.A.) van het Ministerie van Landsverdediging, openbaar organisme van het type B, opgericht bij de wet van 18 april 1973, gep(...) stelt de onderh type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006009672 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 juli 2006 is machtiging verleend aan de genaamde De ****, **** **** **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** type wet prom. 10/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 februari 2006 tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënte type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006036325 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juli 2006 wordt de heer Albert Van Goethem , gepensioneerde, benoemd tot ridder in de Kroonorde. Hij neemt rang in de Orde in op 15 november 2005.(...) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006012447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 wordt de heer Francis Festraets, technisch deskundige, met ingang van 1 januari 2006 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot attaché in de vakklasse A1 - Tewerkstelling. Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006012445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006 wordt de heer Alexandre Devouge, attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 juli 2006, op eigen verzoek en in toepassing van de bepalingen Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006012444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt de heer Claude Berte met ingang van 1 oktober 2006 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 maart 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleen type koninklijk besluit prom. 22/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 04/04/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Toepassing van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving voor de leden van de brandweer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006007125 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 5984 van 1 april 2006 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de ****, zal het militair ordeteken dragen en als houder van deze on Op datum type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek en inzake de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003412 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroging voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006202845 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006 wordt de "SPRL Petit, Jean-Louis", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Juifs 49 te 7950 Grosage, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning w(...) Bij ministerieel besluit van type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202854 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage op grond waarvan de steunverlening voor tabak in de bedrijfstoeslagregeling opgenomen wordt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003418 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 23/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003422 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 24/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003423 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003421 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003420 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een eerste gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036357 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202853 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een toelage aan privé-eigenaars voor de verjonging van loofboom- en naaldboomsoorten type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202897 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2005-2006 van het Waalse Parlement

decreet

type decreet prom. 29/05/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006018110 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Leo Van Pollaert en Jeanine Bovijn, samenwonend te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 26 Deze zaa type bericht prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Marc Peeters en Marc De Man, beiden woonplaats kiezend bij Mrs. Filip Dewallens en An Vi Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006018113 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Etienne Van Goeye, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 206, heeft op 21 augustus 2006 Deze zaa type bericht prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006018111 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Luc Slechten, wonende te 3740 Bilzen, Brabantsestraat 24, heeft op 18 augustus 2006 een Deze zaa

beslissing

type beslissing prom. 25/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003413 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het derde en negende registratiekantoor Antwerpen

document

type document prom. 01/07/2005 pub. 08/09/2006 numac 2006000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn inzake het verspreiden van gerechtelijke opsporingsberichten via de media en het internet. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs en van het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202840 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters van de raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs en van het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd lager onderwijs van type 4 gelegen te Sainte-Ode wordt toegelaten op het gebied van het « Centre Eclore » dat afhangt van de school voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepas

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006009634 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2006, blz. 33332, onder het opschrift : Ridder in de Orde van Leopold II : Dient te worden gelezen : de heer Theo Engelen, administratief assistent

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006009697 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller : - bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne : 1; - bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoemi De kandidaten dien

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006018107 bron rekenhof Werving van Nederlandstalige adjunct-controleurs niveau 2+ Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, vergelijkende examens met het oog op de aanwerving van Nederlandstalige adjunct-controleurs (richting boekhouding, richting rec(...) Het leg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006009698 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2005, in werking tredend op 30 september 2006 's avonds, is Mevr. Janssens, D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006012446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. Sarah Depuydt met ingang van 1 juli 2006 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1 - Tewerkstelling, met ranginneming op 1 juli 2005. Een (...) type benoemingen prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006012448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt Mevr. Marijke De Potter met ingang van 1 januari 2006 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1 - Tewerkstelling, met ranginneming op 1 januari 2005.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006022814 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 160.995 van de Raad van State van 5 juli 2006 vernietigt artikel 4 en de bijlagen I a) en I b), alsook artikel 5,

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « EUROCONTROL » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 21 november 1978 te Brussel ondertekende Prot

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 08/09/2006 numac 2006015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 augustus 2006, heeft de heer Philippe de Baets, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-generaal van de Republiek Seychellen, te Brussel, uit te oefenen, met als consulair ressort gans Bel
^