B.S. Index van de publicaties van 11 september 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006014204 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juli 2006 wordt aan de heer Frank Van Thournout op 31 mei 2007 's avonds, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur bij de(...) Hij is ertoe gemachtigd type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006003393 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1987 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006002109 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 1 september 2006 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : de heer ****, ****, adviseur-generaal van he **** 25 jaar die type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006022884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2003 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 14 juli 2006 wordt, met ingang van 1 december 2004, de heer Philippe Haumont, geboren op 24 februari 1954, attaché bij het Vormingsinstituut van de Federale Overheidsdienst Pe Overeen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006022693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 mei 2006 tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006011400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 december 1963 tot inrichting van de controle op reizigers in logementhuizen en van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden en de werkgelegenhei type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de wer type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006202009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006201857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006022882 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van be Voor d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006202925 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2004 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 betreffende de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig t type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006009699 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanwijzing tweetalige adjuncten Bij ministerieel besluit van 19 januari 2006, gewijzigd door het ministerieel besluit van 20 februari 2006, wordt de heer Jan Lathouwers, adviseur, geboren te Costermansstad op 15 januari 1952(...) Bij minis type ministerieel besluit prom. 17/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006009675 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, type ministerieel besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006002085 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 20 oktober 2005 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene invest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006036375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006202926 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

bericht

type bericht prom. 05/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006022914 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over het vaststellen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006011401 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Achtste verlenging van een waarnemend directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 31 augustus 2006, wordt de aanstelling van de heer Roland Danneels, adviseur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar, bij het Belgis Het ber

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006202821 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsklassen die toegang geven tot de studies georganiseerd in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2006-2007 aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten en aan de niet meer opgenomen vestigingen met toepassing van artikel 9 van

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006009700 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Dinant. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2006, pagina 43733, van de aanwijzing van de heer Delforge, R., om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtban Werving type erratum prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde aanstelling. - Erratum De inlassing in het Belgisch Staatsblad nr. 263 van 22 augustus 2006, blz. 41790, wordt vervangen door de volgende tekst : Bij koninklijk besluit van 19 juli 2006 wordt op 1 augustus 2006 een einde gesteld aan Een beroep

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006022875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat als lid van Bij hetzel

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006040606 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 juni 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/09/2006 numac 2006202912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige nautische verkeersleiders (niveau B) voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap Maritieme dienstverlening & Kust van de Vlaamse overheid (ANV06036). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kan(...) 1. Maes, Pet
^