B.S. Index van de publicaties van 12 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006009679 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek type wet prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006009666 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 juli 2006 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****,(...) ****. ****, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006200754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de bevordering van de opleiding en tewerkstelling van risicogro type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006022900 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie Gids Versie 1 van de « Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horecasector » gedateerd 17 augustus 2006, werd op 23 augustus 2006 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocon E-mai type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het Permanent Hof van Arbitrage type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006201180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 5 november 200 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 tot bepaling van type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006201365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de uitbetaling van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2006 aan het « International Plant Genetic Resources Institute » type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022843 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 2006 aan de Wereld Organisatie voor de Dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » genoemd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006202906 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Brandveiligheidscommissie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006002106 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 9 december 2005, is aan de heer Livet, Ernest, ambtenaar van de klasse A4, bij de Waalse Diensten 2 - Dienst van de Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang Hij mag type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006022907 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006 wordt met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer René Van der Goten, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

document

type document prom. 26/06/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 26 oktober 1998 betreffende de invoering van de nieuwe Duitse spelling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van bijkomende lestijden - leraar voor het schooljaar 2006-2007 aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten, met toepassing van artikel 11 van het decreet van 30 juni 1998 d

erratum

type erratum prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter nadere bepaling van het percentage per jaar beoogd in artikel 19bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum type erratum prom. 10/05/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022792 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie . - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006012449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Eric Theunissen, overleden De betrok De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006009705 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2006, 3e editie, pagina 45390, van twee vacante plaatsen van notaris ter standplaats Brussel, dienen de woorden « - Brussel : 2 « - Brussel :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006009703 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2006 : - is aan Mevr. Van de Peer, P. ontslag verleend uit haar ambt van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, met ingang van 30 april 2006; - zijn beno - de heer Gh type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006009704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 februari 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Mattot, H.-M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter st Het is

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/06/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van de afgevaardigde van de Minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunning Het bericht verschenen in editie nr. 242 van het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2005, pagina 34684 Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2005, ontvangt Payroll Services (

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 160.268 van 19 juni 2006, heeft de Raad van State, afdeling administratie, IXe kamer, zowel het besluit van de Brus(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 12/09/2006 numac 2006018115 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Waalse Gewest op woensdag 27 september 2006 zullen gesloten blijven.
^