B.S. Index van de publicaties van 14 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissio Voor d type wet prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van ve Voor de type wet prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006095183 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 5 september 2006 wordt in

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 decem type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006022909 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006009648 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van de kandidaatstelling tot een vacante plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie, alsook van de datum van inwerkingtreding van de artikele type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid in uitvoering van artikel 17, § 2, type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 1 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Van Cleuvenbergen, Bartholomeus tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brasschaat met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A/B en het getuigschrift voor het vervoer van personen in de binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 23 (...) op woensdag type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022934 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt, met ingang van 1 december 2005, aan de heer De Wit, Fernand, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van att De heer De W type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt met ingang van 1 augustus 2006, aan de heer Vanden Eynde, Robert, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van De heer Vand type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022816 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bj koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. Vander Meersch, Erika, op haar verzoek op 26 juli 2006, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022819 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. Mouyart, Marie-Anne, attaché A2, met ingang van 1 juni 2005, op het Frans taalkader, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot adviseur A3 Het beroep van nietigv type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006022915 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2004, houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006014183 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 februari 1939 tot het reglementeren van luchtfoto's opnamen boven het nationaal grondgebied en het vervoeren van fototoestellen aan boord van luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpens type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006201158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, met betrekking tot de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de co type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006200486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de aanleg van een parking en gelegen op het grondgebied van de stad Landen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006003398 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het B type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006201983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, b type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006201935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 me type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor de sector inplanting e type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, r type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen voor de vorm type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen NIRAS type ministerieel besluit prom. 20/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006036374 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 december 2005 houdende nadere bepalingen betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams P type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 03/09/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 21/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006022904 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006036380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de intentie tot het sluiten van een erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2007 tot en met 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006036367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de intentie tot het sluiten van een erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2007 tot en met 2011 met de Vlaamse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202947 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 4, § 1, van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises", afgekort : "SOWALFIN

document

type document prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006021110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die zal plaatshebben op maandag 18 september 2006, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Eerst Agenda 1 type document prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden type document prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij De dame type document prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022883 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden type document prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij - De dam

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202899 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 1997 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202907 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 1997 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat i

erratum

type erratum prom. 13/03/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006002111 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Regie der Gebouwen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 augu De dames type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van le Bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006009712 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. Waegeneers, Nadia, met ingang van 1 februari 2006, op het Nederlands taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd tot de graad van assistent bij(...) type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006022935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van stagedoend attachés bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. De Zutter, Ann, met (...) Bij koninklijk besluit type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006002110 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2006, wordt Mevr. Ilse Demol, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Studiedienst Architectuur en Engineering - HVAC en Bouwfysica van de Regie der Gebouwen te Brussel, m Overeen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 14/09/2006 numac 2006011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-06/0036 : Belgacom SA / Vodafone Belgium SA / Belgacom Mobile SA Op 7 september 2006 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding Volgens
^