B.S. Index van de publicaties van 18 september 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006003427 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004 tot vaststel type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in d type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot instelling van het haltijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022880 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1 type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 se type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel bru type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel bru type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 b type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van artikel 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststel type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende een buitengewone bijdrage voor het jaar 2005 aan het "S type koninklijk besluit prom. 09/04/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 septe type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2002 betreffende type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden voor w type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de toekenning van een eenmalige type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de carenzdag bij arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 betreffende d type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2002 betreffend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006003438 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter van de Afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » en zijn benoeming tot lid van het bureau van de Hoge Raad van Financiën

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het trottoir van de Charles Demeerstraat op het grondgebied van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006036352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 18/09/2006 numac 2006036423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de openbaredienstverplichting, opgelegd aan de netbeheerders met betrekking tot het ter beschikking stellen van de mogelijkheid voor eindafnemers op laagspanning om te kunnen genieten van een elektricit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006027139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en waarbij het elektriciteitsverbruik tijdens de weekenduren in nachturen geboekt

arrest

type arrest prom. 28/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006003430 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 13/07/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006031452 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/313 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/09/2005 pub. 18/09/2006 numac 2006033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/09/2006 numac 2006022941 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, wordt de heer André Gubbels, met ingang van 1 oktober 2006, aangeduid als titularis van een managementfunctie N-1 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in de funct Een ber

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/09/2006 numac 2006009716 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Boudolf, P., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 september 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/09/2006 numac 2006009715 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 21 juni 2006, heeft Mevr. Allard, M., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 sep Ruimtel
^