B.S. Index van de publicaties van 19 september 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006, dat in werking treedt op 1 juni 2007, wordt aan de heer Michel Vandevelde, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur bij het Secr Hij word type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vaststelling van een buitengewone type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende een bijdrage aan het fonds voor besta type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006202478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiginge type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de statuten van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de buitengewone supplementaire bijdra type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006022911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 2bis, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, en van het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de art type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006200644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende tewerkstellings- en vormingsbeleid type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de forfaitaire minimum A.R.A.B.- vergoeding type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze toppen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2006 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese toppen en andere initiati type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2006 werd met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Joseph Marnette, Luik. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de europes type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten van 28 december 1848, 4 oktober 1865, 26 oktober 1892, 6 juli 1903, 29 juli 1937 houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots te Leuven, Namen, Aalst, Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003416 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de bijzondere reglementen van de publieke entrepots van het type F te Brussel, Aalst, Aat, Bergen, Bierset, Dendermonde, Doornik, Eupen, Genk, Gosselies, Herentals, Herve, La Louvière, Leuven, Mechelen, Meer, type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2006 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 04/07/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006022829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de installatie van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem moet voldoen in openbare plaatsen type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de minimaal te verstrekken nazorg in geval van gebruik van een spuitbus zoals bedoeld in artikel 13.5 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. 11/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006003436 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse controlemaatregelen inzake accijnzen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van 1 000 Services als inschakelingsonderneming en van Cenforgil als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2003 betreffende de adviesraden van de huurders bij de openbare vastgoedmaatschappijen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006036489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van de leden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen en de vaststelling van hun vergoedingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006022912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief betreffende het vastleggen van de voorwaarden voor het gebruik van het logo van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006018114 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De BVBA Pomphuis, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Siberiastraat, heeft op Deze zaa type bericht prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006202960 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 juli 2006 in zake de NV Etablissements J. Stiernon & fils tegen de NV Artisans Bâtisseurs, waarvan de expeditie ter griffie « Schendt type bericht prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006203002 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 augustus 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 augustus Die zaak

arrest

type arrest prom. 07/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air-premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat en de vernietiging van vervuilende voertuigen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006009719 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Mehelen : 1; - te Oudenaarde : 1; - te Kortrijk : 2 . Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rech(...) Voor elke kandidatuurstelling dient een afzo

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt de heer Karel Van Herck, kamervoorzitter-raadsheer bij het hof van beroep te Voornoem type benoemingen prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Benoeming van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt de heer Bruno De Hous, onderzoeksrechter bij de rechtbank va Voornoem

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006095184 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akten tot goedkeuring van overdrachten van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 september 2006, wordt de De doo

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006202971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige expert personeelsontwikkeling, specialisatie functieclassificatie (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG06828). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de sta(...) 1. SOOLS, AN type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006202969 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige verantwoordelijke budget en beheerscontrole (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (AFG06829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. SINDAYIGAYA, GILB(...) 2. BOSSUT, CEDR type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006202972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke budget en beheerscontrole (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (ANG06829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. Geen geslaagde(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006202968 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige expert personeelsontwikkeling, specialisatie functieclassificatie (niveau A) voor de FOD Personeel & Organisatie (AFG06828). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2006 numac 2006203007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés (m/v) (niveau A) voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ANB06801). - Uitslagen. Erratum Rangschikking van de geslaagde kand(...) 1. MERTENS JESSY, 1600 S
^