B.S. Index van de publicaties van 21 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006022954 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet dat het bedienen van automatische « externe » defibrillatoren toelaat type wet prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006202520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningstraat 180, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkge Voor d type wet prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006003444 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding brugpensioen aan type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bijdragen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006022930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006022931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van langdurige ziekte en/of arbeidsongeva type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006007257 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt met ingang van 31 mei 2007 's avonds, aan Mevr. Klimanowicz, Zofia, attaché, eervol ontslag uit haar functies verleend. Mevr. Klimanowicz, Zofia, is het v type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006201355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de eenmalige premie type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006002114 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006003435 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende veiligheid van aanstekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving Wijziging van de exploitatievergunning van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de Bij kon type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006201445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, in uitvoering van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wege type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006202007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de solidarisering van de vergoeding tot terugbetaling van de ko

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006022955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanwijzing van de voorzitter en Bij type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van de Examencommissie van matroos voor de binnenvaart

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006203033 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van euro 0,125 genieten per uur gepresteerd in 2005 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen

decreet

type decreet prom. 02/06/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de Hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd en tot vaststelling van de minimale uurregelingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006203006 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 september 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 september Die zaak type bericht prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006203027 bron ministerie van het waalse gewest Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Belastingen op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten; Gelet Gelet op het de type bericht prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006203026 bron ministerie van het waalse gewest Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Bedrag van het kijk- en luistergeld dat geïnd dient te worden voor de periodes die in de loop van het jaar 2007 beginnen. - Bericht Artikel 6 van de wet van 13 juli 19 De nieuwe t type bericht prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006036488 bron vlaamse overheid Bestuurszaken Verkiezingen van 8 oktober 2006. - Bericht aan de kiezers. - Mededeling voorgeschreven door artikel 5 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de Provincieraadsverkiezingen Ingevolge artikel 7 van de Gemeentekieswet hebbe Artikel 29

document

type document prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006009509 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. Islamitische Eredienst. - Erkenning van twee plaatsen van secretaris-generaal en van twee plaatsen van secretaris Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 is een jaarwedde ten laste Dit be type document prom. 23/12/2005 pub. 21/09/2006 numac 2006036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type document prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006012412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het groefbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 augustus 2006, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb - worden

erratum

type erratum prom. 02/02/2005 pub. 21/09/2006 numac 2006022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen. - Erratum type erratum prom. 24/05/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006002112 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001, betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006022942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit hun mandaat v - worden be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006009726 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Brussel : 2 ; - Gent : 1; - Luik : 1; - Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke O(...) De kandidaten dienen een afs type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006009725 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Antwerpen : 1; - Brussel : 1 Nederlandstalige, 1 Franstalige; - Gent : 1; - L - Bergen : 1; - subst

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006009724 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 september 2006 is Mevr. Delbroek, S., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt, met ingang van 1 oktober 2006. Het beroep tot ni

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006095185 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De risico's onderschreven via vrije dienstverrichting en via het Belgisch bijkantoor Deze o

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006018117 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de raad van bestuur van 6 september 2006 wordt Mevr. Maria Eva Abella Martin op 12 mei 2006 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van attaché bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mann Het be type benoemingen prom. -- pub. 21/09/2006 numac 2006009722 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 is Mevr. An Janssens, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006022928 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^