B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 14 januari 2003 (2) type wet prom. 22/08/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006022978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne » type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de a type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1988 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten l type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het glasbedrijf type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limbu type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen voor de type koninklijk besluit prom. 25/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006022976 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006022973 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006022971 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006022974 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006022994 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 26 juli 2006, wordt met ingang van 1 juni 2007, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Luc De Loore, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006203142 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 17 juli 2006 wordt het O.C.M.W. van Manhay vanaf 17 juli 2006 voor een nieuwe periode van zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erke De erke type ministerieel besluit prom. 14/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling van de toegangsprijzen van de vaste collecties en van de tarieven voor rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschieden type ministerieel besluit prom. 18/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006031478 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels en bedakingen, evenals de inkomhal, het trappenhuis en de bel etage van h Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-ring van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 februari 2003 betreffende de regeling van de controle van de gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor s

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie R type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het bepalen van de culturele thema's op basis waarvan archief- en documentatiecentra van landelijk belang een aanvraag voor subsidiëring kunnen indienen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de VOI Export Vlaanderen en de DAB Dienst Investeren in Vlaanderen aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentsc type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

document

type document prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006022990 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden, bij ministeriële besluiten van 25 augustus 2006, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A4 : Met ingang van 1 oktober 2005 : I - Mevr. Ber type document prom. 24/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 86 van 16 maart 2006, pagina 15602, dient worden vermeld dat de erkenning nr. 2370 van de autorijschool « Autori type erratum prom. 22/06/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006203145 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet tot wijziging van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006009767 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de "FOD J De kandidaten d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006018123 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van twee agenten van niveau A en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten e(...) In da

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006009756 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is de heer d'Aspremont Lynden, A., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006009766 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 is benoemd tot hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Hasselt, de heer Moens, J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw. D Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006009758 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006 is de heer Goddeeris, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 24 sept type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006009757 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 27 september 2006 : - is de heer Raes, Th., notaris ter standplaats Antwerpen, gemachtigd om, voor de duur van de associatie, zijn kantoor over te brengen naar de standplaats van M - is de h

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006203116 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 119/2006 van 12 juli 2006 Rolnummer 3806 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3bis, type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006203114 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 124/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3743 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 30, type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/10/2006 numac 2006203117 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 117/2006 van 5 juli 2006 Rolnummer 3835 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2,
^