B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006203083 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 142/2006 van 20 september 2006 Rolnummers 3808 en 3809 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 7 april 2005 tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194b Het Arbitra type wet prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006009739 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** type wet prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006003467 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiecomité van de Commi(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toek type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 24 september 2006 wordt de aanwijzing van de heer Verbeeck, Rudy, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Essen - Kalmthout - Wuustwezel met i type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006201499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006011399 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2006 wordt aan de heer Luc Busschaert, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 2006, eervol ontslag uit zijn functies verlee De heer type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het ste type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de care type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006201823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006201808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende tewerkstellin type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vormingsin type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006202240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2006, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de daken, het geraamte in gewapend beton, de ingangshall en het hele hoof Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden van 8 oktober 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006036309 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet v

document

type document prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006095189 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen, op datum van 26 september 2006, wordt aan de onderneming « KBC Verzekeringen « Kap type document prom. 31/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opstelling van de gemeentelijke begrotingen voor 2007 en de meerjarige beheersplannen

erratum

type erratum prom. 01/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006203051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Jacques Labeeuw, met ingang van 1 maart 2006 benoemd in de klasse A2 - attaché-geneesheer in vast verband bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Overe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006012469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 is de heer Quisthoudt, Jan, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Van Orshoven, Bruno

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006012471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Alfons Van Damme overleden De betro De voordra type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006009771 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « FOD Justitie, Direc Hij zend

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006009769 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 september 2006 is aan Mevr. Moerman, M.-C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent. Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006009770 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 november 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Mortelmans, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter s Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2006 numac 2006009768 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is aan Mevr. Renard, M,. eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren. Bij koninkli

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 13/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006031448 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 06/01 houdende vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2006 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 06/316
^