B.S. Index van de publicaties van 3 november 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005 (2) type wet prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006018138 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale wetgevende Kamers van 18 mei 2003 Over

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van parken en bossen type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006023040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst voor kapiteins en officieren ingesc type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006202797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot uitsluiting van ondernemingen die zeevarenden ingeschreven in de Pool der Zeel type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen, vastgesteld in uitvoering van artikel type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006202049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de uitbetaling van tewerkstellingspremies voor de tewerkstelling van sch type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203532 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 27 juli 1990 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest, van de boswachtershuizen en gebouwen gelegen in de aan de bosregeling onderworpen bossen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203629 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203626 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203627 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 en herverdeling tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waals type ministerieel besluit prom. 25/10/2005 pub. 03/11/2006 numac 2006031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 18/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203628 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203625 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203624 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 18/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203632 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 17/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203630 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 06/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203622 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 09 en 12 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203623 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203621 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 27/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006036802 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203620 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van ambtenaren en beambten van de directie monumenten en landschappen voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Brussels Wetboek van de ruimtelijke ordening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Mobiliteiten. - Annulering. - Ontslag. - Disponibiliteit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 2006 wordt de heer Thierry Varet voor één jaar vanaf 1 mei 2006 toegelaten tot d Bij bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de ontwerpers van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 oktober 2006 wordt de erkenning als ontwerper van gemeentelijke ontwikkelingsplannen voor een period type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031547 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006036644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwij

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een examencommissie belast met de organisatie van examens voor de uitreiking van het bekwaamheidsgetuigschrift voor de opvoeding van abnormale kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het verlof wegens loopbaanonderbreking in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap en van de Instellingen va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de nadere regels voor de oproep tot kandidaten voor de vertegenwoordigers van culturele operators bedoeld bij artikel 28, § 2, 7° van het decreet van 24 maart 2006 betreffen

beschikking

type beschikking prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 74, § 2, van het Brussels Gemeentekieswetboek type beschikking prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006009867 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hoei : 1; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 1 januari 2007; - bij de arbeidsrechtbanken te - opsteller bij d type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006009877 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006018140 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van twee commissarissen-auditor-analisten van niveau A en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- (...) Om dez type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006018143 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van commissaris-auditor-jurist en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (...) Om de type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006018141 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een commissaris-auditor afkomstig uit de bijzondere inspectiediensten en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het to(...) Om dez type aanwerving prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006018142 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van drie commissarissen-auditor en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten(...) Om de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006009868 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 oktober 2006 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. De Vos, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de datum - griffier bi type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006009869 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2006 : - is de heer Monard, E., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Hasselt, benoemd tot Ridder in de Kroonorde; - is aan de heer Maes, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006009870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006 is Mevr. Thirifays, S., licentiaat in de rechten, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Zij wordt aangewezen om haar ambt uit te oefen Bij konin

lijst

type lijst prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006203662 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** technische assistenten (****/****) (niveau ****) voor het **** voor Natuur en **** van het **** ****, Natuur en Energie van de **** overheid (****06037). - ****(...) **** van

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/11/2006 numac 2006054383 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Marchal, Albert Félicien Joseph Marchal, Albert Félicien Joseph, ongehuwd, geboren te Alvorens t
^