B.S. Index van de publicaties van 7 november 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006203521 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 155/2006 van 18 oktober 2006 Rolnummer 4030 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 27, derde lid, van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, zoals gewijzigd bij de wet van 15 Het Arbitra type wet prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006023103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen Het spilindexcijfer 104,14 wordt in de maand september 2006 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarb(...) A. Ziekte- en invalidit type wet prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006009850 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 17 oktober 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2006 betreffende de afschaffing, voor bepaalde documenten, van het vereiste van eensluidend verklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006012514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2006 wordt aan de heer Six, Kris, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 juli 2006 tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 06/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006023099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006202761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2002 type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006012468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, ter verduidelijking van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006012466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen met als activiteit de handel in ruwe huiden en vellen en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006202311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 13 juni 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een a type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006023096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Vol type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het k type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006012467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de leerlooierij-ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2007 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 17/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006203613 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 7 augustus 2006 wordt de heer Thierry Gérard, attaché, op 1 januari 2007 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2006 wordt de heer Daniele Pasquazzo, eerste attaché, op 1 januari 2 type ministerieel besluit prom. 18/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006023110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de dienst controle bedoeld in artikel 2, 19°, tweede streepje, van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de ha

document

type document prom. 01/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006036680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Koeling en warmte type document prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006203612 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministeriële besluiten van 29 september 2006 wordt op 1 februari 2007 eervol ontslag uit hun functies van eerste attaché verleend aan de heren André Jacobs en Michel Jardin. Ze worden ertoe gemachtigd de eretitel van hun graad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de externe evaluatie betreffende de leesvaardigheid in het 2e jaar van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de externe evaluatie betreffende de leesvaardigheid in het 5e jaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de externe evaluatie betreffende de leesvaardigheid in het 2e jaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 105 van het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisati type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole catholique du Luxembourg - Blaise Pascal » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 1996 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 1994 betreffende het kinder- en jeugdtoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole catholique Charleroi-Europe » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole libre du Hainaut occidental » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006203413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de nadere regels voor de inschrijving voor, het afleggen van en de verbetering van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift van basisonderwijs en van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006029129 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 : - Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : Mevr. LESAGE, Jeanine Marie Ranginneming, 15 no type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006023127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006012516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2006 is de heer van Lidth de Jeude, Christian, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer De Koster

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006012515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Kris Six De b De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006009880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2006 is het verzoek tot associatie van de heer Ledoux, J.-L. en Hugard, P., geassocieerde notarissen ter standplaats Sambreville , en van de heer Foubert, J.-M., kan(...) De heer Fo type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006009881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2006 : - is het koninklijk besluit van 2 juni 2006, waarbij de heer Boute, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, wordt bevorderd tot Commandeur in - is de he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006009879 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2006 is Mevr. Coëme, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne. Bij koni Het beroep to

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006203691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige senior juridisch adviseur (klasse A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG06045) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen sol(...) Toelaatb

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/11/2006 numac 2006054429 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Boudrenghien, Yvonne Mevr. Boudrenghien, Yvonne Catherine Lambertine, geboren te Vervie Alvorens te b
^