B.S. Index van de publicaties van 23 november 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006203773 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 143/2006 van 20 september 2006 Rolnummer 3849 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1, vierde lid, 35bis, 35ter en 35sexies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewate Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt aan de heer Rits, Jozef, op het einde van de maand februari 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghe type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006023185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006011470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000888 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006023171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006, wordt met ingang van 1 mei 2007, aan de heer Jaumotte, Jean-Pierre, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van att De heer Jau type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006023097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt de heer Parmentier, Frans Pieter Hilaire, hoofd van een afdeling bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met i De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt aan de heer Vissers, Alfons, op het einde van de maand mei 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten ten behoeve van beroepsjournalisten en persbedrijven type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006023180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2004 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, en tot verhoging van het bedrag be type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006003536 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het akkoord betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt aan de heer Derijcke, Luc, op het einde van de maand april 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2003 type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 200 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006023154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt de heer Van Elsen, Yves Remy Rosalie Ghislain, attaché bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », me De he type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006203283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006023170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 23/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006023166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Wereldgezondheidsorganisatie » voor de bijdrage van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand november 2006 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,6646 N E = 1,4660 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Metrologie. - Bekendmaking ter uitvoering van het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van de meetwerktuigen(...) 1. Er wordt ter kennis gebracht van de ij type ministerieel besluit prom. 23/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000890 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000901 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000904 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de commissaris-generaal van de federale politie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde installaties voor het overspuiten van voertuigen of voertuigonderdelen die gebruik maken van oplos

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036846 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting in het onderwijs voor sociale promotie van nieuwe vestigingsplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006027169 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de ambtenaren-generaal. - Addendum

decreet

type decreet prom. 19/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland,

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006009924 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

document

type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 januari 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 april 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenningen van de aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministeriële besluiten van 23 augustus en 5 september 2006 worden de erkenningen verleend aan de cursussen aanvullende vorming opgelegd aa Voor d type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006021336 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota Drugs. - Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 5 juli 2001 heeft de Ministerraad het voorstel tot verdeling van de bij beslissing van de Raad van 19 januari 2001 gereserveerde Federaal W type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 maart 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van erkenningen van specifieke aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 23 augustus 2006 en 5 september 2006 worden de erkenningen verleend aan de aanvullende vormingen van Organ type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006041408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006031567 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 22 september 2006 wordt de beslissing van 22 augustus 2006 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht de gunningswijze en het bestek b ANDERLEC type document prom. 01/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006036730 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 31/08/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006031549 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2006/680 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/10/2005 pub. 23/11/2006 numac 2006031550 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/759 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer Alfons Vissers vanaf 25 mei 2007 De bet De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Luc Derijcke vanaf 18 april 2007 De betro De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006012532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Jozef Rits vanaf 25 februari 2007

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006009914 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 is aan Mevr. Van Heers, I., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op datum van 30 Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006009915 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 373 van 20 november 2006, blz. 62052, dient in de eenentwintigste lijn van de Franstalige tekst, de naam « Wauqier » te worden vervangen door « Wauquier ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006009917 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 maart 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Ryckaert, Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stand Bij kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006203819 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 26 september 2006 in zake de Belgische Staat tegen R. Maes en M. Nuyttens, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof i 1. « Sc

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/09/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de adoptie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006023172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur, klasse A1 Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt Mevr. Liesbeth Merchiers, met ingang van 18 Het bero type benoemingen prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006002145 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2006, wordt de heer Andy Kinget, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Brusselse Buitendiensten 1 - Dienst van het Afdelingshoofd van de Regie der Gebouwen, met ingang v Overeenk

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006023178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 162.890 van de Raad van State van 28 september 2006 vernietigt artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedke

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006009916 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De aanwijzing van de heer de Francquen, R., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 april 2006.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 september 2006, tot wijziging van het besluit van 11 september 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter, de leden en de secretaris van de adviesraad

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006054432 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Louis Van Heurck Louis Philomène Emile Van Heurck, weduwnaar van Elsa Elisabeth Silli Alvorens te

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 23/11/2006 numac 2006011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand november 2006 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand november 2006 respectievelijk vastges Iga = 1,
^