B.S. Index van de publicaties van 1 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006018174 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijs type wet prom. 18/05/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006009912 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/1994 pub. 01/12/2006 numac 2006000835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de vliegverkeersregelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de artikelen 31 en 33 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006002152 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de co type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006000951 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 10 november 2006, wordt de aanwijzing van de heer Delmarcelle, Yves, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/ type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006000952 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 10 november 2006, wordt de aanwijzing van de heer Galetta, Jean-Louis, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Floreffe/Fosses-la-Ville/Prof type koninklijk besluit prom. 29/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006009956 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de adjunct-directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de ontbinding van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk III van de wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerin type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel IV, hoofdstuk II, van de programmawet van 9 juli 2004, tot wijziging van de wet van 21 mei 2003 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst e type koninklijk besluit prom. 30/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006009950 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 houdende het statuut van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. type koninklijk besluit prom. 28/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006009957 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006018182 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Huldenberg. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Vervoort, Philippe. In zake : Gemeenteraadsverkiezingen te Huldenberg. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecreta (Artikel 5 v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006023233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van een selectiecommissie belast met de beoordeling van de kandidaturen voor de uitbreiding van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en voor de vervanging van d type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006203886 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 26 oktober 2006 wordt de heer Yves Pieper op 1 november 2006 tot de proeftijd toegelaten als attaché. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 9 november 2006 worden de heren Phili Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006003542 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2006-2011, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2006-2014 type ministerieel besluit prom. 24/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006000883 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van gerechtelijke directeur en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006203885 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2006 wordt Mevr. Isabelle Petit op 25 oktober 2006 in vast verband benoemd tot attaché.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006036349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006036704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet met betrekking tot het economische herstelbeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de algemene uitgavenbegroting van d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006203909 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van het "Institut scientifique de Service public"

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Omzendbrief Gevolgen van de prijsstijging van de non-ferrometalen Mevrouw, Mijnheer de Minister, Mevrouwen, Mijne Heren, Aan de Rijksbesturen en de andere publiekrechtelijke personen op federaal niveau die onderwo Ingevolge de gro

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006018168 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Ludo Denoo, wonende te 8810 Lichtervelde, Kauwentijnestraat 9A, heeft op 8 november 2006 Deze za type bericht prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006203904 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 oktober 2006 in zake J. Schoenaers tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen 1. « Vo

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 09/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006036903 bron vlaamse overheid, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied va

document

type document prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006023216 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006009954 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 november 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 januari 2007, zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik : - Mevr. Ernotte, - de hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006009955 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 februari 2006, dat in werking treedt op 22 december 2006, is aan de heer Pirson, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Namen. Het is hem vergund de titel va Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006203906 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 164.028 van 24 oktober 2006 in zake de nv « Varec » tegen de Belgische Staat en de vennootschap naar Duits recht Diehl Remscheid G « Sc

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006015165 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 22 november 2006, hebben H.E., de Heer A.H.M. Moniruzzaman, de Heer Hanno Burkhard Rumpf, de Heer Jostein Helge Bernhardsen en de Heer Ahmad K. Masa'Deh, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de H.E.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006008028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior archeologen (niveau A) voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Brussel - voor de Vlaamse overheid (ANV06049) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geschikten aangele(...) Als u g type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006203911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair beambten (niveau D) voor de FOD Justitie (ANG06857) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 500 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006203910 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs (niveau A) voor de Rijksdienst voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG06841) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006008029 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior erfgoedonderzoeker natuurwetenschappen (niveau A) voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. - Vlaamse overheid (ANV06050) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geschi(...) Als u

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 01/12/2006 numac 2006003543 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » Tijdens zijn vergadering
^