B.S. Index van de publicaties van 6 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Canada inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 29 april 2005 (2) type wet prom. 22/08/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 2 oktober 2001 (2) type wet prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006003567 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Aanstelling door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een voorlopig bestuurder met toepassing van artikel 104,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, wordt met ingang van 1 juni 2006, Mevr. Bogaerts, Ella, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij het Commissa Overeen type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal f type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006000943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2006, wordt de heer Lefevre, Alain, adviseur, met ingang van 1 juni 2006, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot adviseur-generaal in de klasse A4 in de vakrichting Bevo Overeenk type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006002156 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, wordt met ingang van 1 juni 2006, de heer Denis, Benoît, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij het Commiss Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, wordt met ingang van 1 juni 2006, wordt met ingang van 1 juni 2006, Mevr. Van Mulders, Anne, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Bev Overeen type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009963 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2006, dat in werking is getreden op 1 november 2006, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Van Oers, Hendrikus, adviseur-generaal. Het is hem vergund zijn pensi type koninklijk besluit prom. 22/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006023173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 04/12/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006003569 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de eerste aanstelling van de administrateur-generaal en van de houders van management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002 van 3 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005 betreffende type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006007291 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 6089 van 5 juli 2006 : Worden bevorderd tot Officier in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe onderscheiding, Op datum ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/11/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 01/12/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006003570 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit in uitvoering van artikel 2, laatste lid, van de wet van 26 november 2006 houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars, tot vaststelling van de betalingsmodaliteiten van de heffing

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006203917 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2006 wordt benoemd tot lid van de gelijkwaardigheidscommissie bepaald in artikel 4 van he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203915 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 betreffende de Commissie voor gezondheidspromotie op school

erratum

type erratum prom. 09/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006009980 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissie van Toezicht te Oudenaarde. - Erratum

arrest

type arrest prom. 19/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006031580 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/415 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009965 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 wordt de heer Koen Lambrecht, met ingang van 1 juni 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009964 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Pieter Naessens, met ingang van 1 maart 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Aan betrokk

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009971 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vergelijkend wervingsexamen van referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 november 2006, wordt, in toepassing van het artike type aanwerving prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009972 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vergelijkend wervingsexamen van parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 november 2006 wordt, in toepassing van het artikel 285bis van het Gerechtelij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009975 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 is de aanwijzing van Mevr. Raskin, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf ja Bij ko

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006203815 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique" Samenstelling van het Bestuur voor 2007 Voorzitter : de BARSY Thierry, erehoogleraar van de « U.C.L. », Zurenborgstraat 46, 2018 - ANTWERPEN. Vast Secretaris : FRUHLING Janos, Landhuisjesstraat 56, 1180 -

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009982 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Eupen De heer Frères, J.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 8 januari 2007. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009976 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van Mevr. Brugmans, G., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd met ingang van 22 december 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006009983 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant De aanwijzing van de heer Cassart, G., rechter in arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbanken, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 december

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006020098 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 8 december 2006, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie. - (Pro memorie). Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van d(...) - Rapporteurs : Mevrn. Magda De Galan; Caroline Persoons; Marie-Paul type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006020099 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 8 december 2006 na afloop van punt 4 van de agenda van het parlement 1. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeur(...) - Rapporteurs : Mevr. Véronique Jamoulle en de heer Michel Colson. -

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/12/2006 numac 2006054395 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van De Bruyn, Marie Françoise Marie Françoise De Bruyn, weduwe van Leonard Corneel Maria Alvorens te
^