B.S. Index van de publicaties van 7 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006012539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2007 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 122,75/185,9 x type wet prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006003573 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de fusie tussen twee beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 7(...) Krachtens artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen beleggingsonderneminge(...) type wet prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006003566 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Einde van het mandaat van een speciale commissaris en een plaatsvervangende speciale commissaris aangesteld door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met toepassing van artikel 104, type wet prom. 17/10/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Canada inzake het werkvakantieprogramma, ondertekend te Brussel op 29 april 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op h type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006000925 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 wordt aan de heer Georges Vandersanden, assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, met ingang van 1 november 2006 op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006000954 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt, met ingang van 1 januari 2007 de heer Raymond Vanrusselt, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensi type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen Het Gezin » type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006000953 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt, met ingang van 1 februari 2007 de heer Peter Thienpont, attaché bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioen type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, inzake de voorwaarden tot gelijkstelling van een tewerkstellingscel opgericht door een Gewest met een federale tewerkste type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de l type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden, de bevordering van de werkgelegenheid en de vorm type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, houdende diverse bepalinge type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006000967 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid », afgekort : « I.S.I.B. », om bij te dragen in de kosten van laboratoria belast met onderzoe type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de vergoedingsvoorwaarden van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels voor 2005 tot type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de omzetting van de Europese ric

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006023225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Burgerlijke Invaliditeitscommissie. - Benoeming Ministerieel besluit van 31 oktober 2006 : 1. bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Brussel, Kamer I : - in de hoedanigheid van effectief voorzitter, de heer Remy Donckerwolcke; 2. - in de hoedanig type ministerieel besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten type ministerieel besluit prom. 27/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2005, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 14/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203913 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van goederen en onroerende goederen in Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 20/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006031556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privétewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2005, MEZQUITA & ASSOCIATES SPRL, boulevard Lambermont 418, 1030 Bruxelles, België, erkend als privétewerkstellingsagentschap vo - Wervin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van personeelsleden van de VZW Info-Toerisme door het intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036876 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036733 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036771 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bepaalde personeelskosten, van management en van kwaliteitsondersteunende maatregelen voor voorzieningen en diensten, gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

document

type document prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006000940 bron raad van state Twee mandaten van Franstalig assessor zijn te begeven bij de afdeling wetgeving van de Raad van State De kandidaten moeten ten minste 37 jaar oud en doctor of licentiaat in de rechten zijn, een nuttige juridische beroepservaring van ten minste t 1° ges type document prom. 29/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006036815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203918 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de delegatie van de overheid in het comité voor het overleg tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203790 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televisiezenders

erratum

type erratum prom. 20/07/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974. - Erratum

arrest

type arrest prom. 28/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006003574 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 20/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006003551 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006023276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Nijvel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 worden de volgende personen benoemd tot rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel : - Mevr. Adam, Michèle, wonende te 14 - De heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006023256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 november 2006, dat in werking tr Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006023240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 november 2006, dat i 1° Mev

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006009979 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Lier : 1, vanaf 1 februari 2007; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 2; - adjunct-secretaris bij het parket van het De kandidatur

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006009978 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Moesen, I., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. Dit besluit t Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n° 368 van 16 november 2006, 2e editie, pagina 61556, dient in de eerste paragraaf de naam « 'T Kindt » te worden vervangen door « T'Kindt ». type benoemingen prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2006 wordt Mevr. Nathalie Gendarme, in de klasse A1, met de titel van attaché, met ranginneming op 1 december 2004 en uitwerking op 1 december 2005. Bij koninklijk besluit van Bij koninklijk

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006009984 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De aanwijzing van de heer Brasseur, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 juni 2006.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006008036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur « Stafdiensten » voor de Regie der Gebouwen (ANG06728) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste (...) - houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006008030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Budget & Beheerscontrole (ANG06722) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectie(...) Op de uiterste in type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006008033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Klantenbeheer » voor de Regie der Gebouwen (ANG06725) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uit(...) - houder te type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006008034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Strategie & Vastgoedbeheer » voor de Regie der Gebouwen (ANG06726) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij(...) - houder te zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006008032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een administrateur-generaal voor de Regie der Gebouwen (ANG06724) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschri(...) - houder te zi type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006008035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Operationele diensten » voor de Regie der Gebouwen (ANG06727) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. O(...) - houder te

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006003561 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te ha(...) Stad Doornik (vroeger Orcq) Een perceel grond ge type document - btw prom. -- pub. 07/12/2006 numac 2006003564 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te ha(...) Stad Doornik (vroeger Gaurain-Ramecroix) Een per
^