B.S. Index van de publicaties van 8 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006003562 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type wet prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006009944 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 november 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** type wet prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 2006 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006000947 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Paleis Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Frank E. DE CONINCK, Grootmaarschalk van het Hof. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk beslui Hij zal het type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Infrabel NV van publiek recht. - Netverklaring De artikelen 50 en 51 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur en gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2004 De Netv type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006000946 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : LEOPOLDSORDE Grootofficier De heer ANDERSEN, Robert, Voorzitter van de Raad van State, met ingang van 8 april 2 Commandeur Mevrn type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006000968 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 november 2006 wordt de aanwijzing van de heer Jamers, André, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ans/Saint-Nicolas, met ingang van 28 type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006003572 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het akkoord tussen België en het Vlaams Gewest betreffende de deelneming van België aan het Multilaterale Fonds van Carbon kredieten van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2004 tot vaststelling van de voorwaarden om te worden aangewezen als universitair ziekenhuis, universitaire ziekenhuisdienst, universitaire ziekenhuisfunctie of universitair zorgprogra type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006023294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging wat betreft de terugvordering van onverschuldigde prestaties, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006022739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vastst type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006012438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vastst type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds voo type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203920 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006003522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op zondag 24 december 2006 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vastst type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, ter wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vastst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 30/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006003565 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009958 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 27/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203971 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036858 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend aan het VESOC-actieplan voor acties met betrekking tot de man-vrouwproblematiek

decreet

type decreet prom. 23/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006203939 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toegankelijkheid van de voor het publiek bestemde inrichtingen en installaties voor gehandicapte personen met een geleidehond type decreet prom. 17/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036915 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006018183 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW Vereniging van Verwerkers van Slooppuin, met zetel te 2000 Antwerpen, Theodoor van Deze z

document

type document prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006023242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij kon 1° Mev type document prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006023261 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koni - de da

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006023286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Hoge Raad van Geneesheren-specialisten en van Huisartsen Erratum Belgisch Staatsblad van 22 september 2006, bl. 49803 : In het ministerieel besluit van 4 september 2006, leze men i « a) les di type erratum prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006009938 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen. - Errata Belgisch **** ****. 373 van 20 november 2006, bladzijde 62073, **** en **** teksten van het erratum voor ****. ****, **** : op de eerste **** « ****

arrest

type arrest prom. 21/11/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006003563 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006023241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad,ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 november 2006, dat uitwerking heeft Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006023239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 november 2006, dat in w Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006009990 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat De Regering heeft bij koninklijk besluit van 5 december 2006 beslist om binnen de Veiligheid van(...) De geïnteresseerde personen worden in kennis gesteld van het feit d type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006012556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Philippe Juzenka De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006009986 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Dessel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2006. - Herenthout : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgis - Herselt : 1. Dez type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006021338 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Te begeven betrekkingen 1. Functies. 1.1. Drie betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid : - het gaat om aanwervingen als voltijds statutair personeelslid; - de kandidaten moeten Belg (...) - de kandidaten die type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006021339 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekkingen 1. Functies. 1.1. Vier betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid : - het gaat om aanwervingen als voltijds statutair personeelslid; - de kandidaten mo(...) - de kandidaten die type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006009992 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Belangrijke mededeling - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd i In toepassing type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006012537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Benoît Jeukens De betrokken organisaties wo De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006012536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Roméo Dzeko De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006012547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Jacques Dans De betrokken organ De voord

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006018184 bron hoge raad voor de justitie Indienstneming van één Nederlandstalige contractuele adjunct-auditeur De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) neemt één Nederlandstalige adjunct-auditeur in dienst (m/v). Context van de functie : De HRJ is een federaal orgaan met als(...) - het voordra

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006012548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2006 wordt de heer Michaël Deboeur, stagedoend attaché, met ingang van 1 oktober 2006 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A1 - « Communicatie en Inform Een

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006095198 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 28 novem De door d

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006203984 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair beambten (niveau D) voor de FOD Justitie (ANG06857). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 december 2006. Er zijn wijzigingen betreffende (...) Na deze se type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006203972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Ministerie van Def(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006203973 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informaticus-analist projectleiders (niveau A) voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (ANG06852) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Naast de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/12/2006 numac 2006014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra
^