B.S. Index van de publicaties van 13 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011553 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit type wet prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006009962 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2006, is machtiging verleend aan : ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** **** en allen wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006011549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 28 november 2006 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffen PR/001 type wet prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006203952 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 181/2006 van 29 november 2006 Rolnummer 3877 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 7 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen en van de artikelen 85 en 86 van de p Het Arbitra type wet prom. 08/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006011552 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2006 wordt Mevr. Maria Stevens, attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer », i Een b type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 31 januari 1990 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 32 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen, met betrekking tot bedden in psychiatrische ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ontvangsten en uitgaven van de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006018194 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Verlinden, Eduard. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentes (Artikel 5 va type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006001002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Asselman, Yves tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Destelbergen - Melle - Merelbeke - Oost type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006001001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Koeks, Jozef tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beersel met ingang van 30 november 2006 v type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Raad voor aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten aan sommige gemeenten voor het jaar type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten en de aanwijzing van verleners van luchtverkeersdiensten en meteorologische diensten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 117 tot 119, 121, 122 en 124 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006000996 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 23 november 2006 wordt de aanwijzing van de heer Jansenne, David, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Nod type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugverslaving type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type koninklijk besluit prom. 14/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000997 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de leve

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006203999 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de duur en de modaliteiten van het afbetalingsplan voorzien bij de plaatsing van een elektriciteitsbudgetmeter bij de op laagspanning aangesloten residentiële afnemer die erom verzoekt type ministerieel besluit prom. 22/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006204000 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de prestaties betreffende de vervanging van een eenvoudige meter door een tweevoudige meter type ministerieel besluit prom. 01/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006204002 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot toelating van het vissen op sommige vissoorten in de vijver "La Trapperie", te Habay-la-Vieille van 1 oktober tot 31 december van de jaren 2006 tot 2008 type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministrieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité van Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 21/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de VZW FEDA als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 21/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de VZW Cosmos als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 22/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006203998 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de duur en de modaliteiten van het afbetalingsplan voorzien bij de plaatsing van een gasbudgetmeter bij een residentiële afnemer die erom verzoekt type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006203968 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2006, dat op 20 oktober 2006 in werking treedt, wordt de « ASBL Smart » voor een periode van twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken. Deze erken Bij mini

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006203988 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Bièvre type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006203987 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Gesves

decreet

type decreet prom. 30/06/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006036586 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006

document

type document prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006023283 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden, bij ministeriële besluiten van 26 oktober 2006, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel van adviseur : Met i - de heer type document prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006031615 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 14 december 2006, om 14 uur Commissie voor de Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden - Interpe(...) - Mondelinge vraag van de heer Frederic Erens (N) aan de heer Charles type document prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006010006 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2007 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1° Voor de onde a) honderd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2006 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006203927 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de vormingseenheden "Kinderopvanger : ontdekking van het beroep" (code 987510U21D1), "Stage : observatie op een aangepaste plek voor familiale opvang" (code 98751 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006203928 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Elektricien installateur-monteur" die ressorteert onder het Hoger Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs en van het besluit van de Executieve van de F type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006203929 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid "Bachelor : stage voor socioprofessionele inschakeling" die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderw

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006010001 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 16 oktober 2006 werd de heer Agneessens, J.-P., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 2 november 2006, om het ambt van plaatsverv

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006001003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 3 december 2006 wordt de heer Mouchaers, Jean-Paul, identificatienummer 44-00248-37, benoemd in de functie van hoofdcommissaris stafdienst Beleid en Beheer bij de lokale polit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006012545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2006 is de heer Guerroudj, Mimoun, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Nicaise type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006023258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 november 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006023262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 november 2006, wordt eervol ontslag uit hun functies van le Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006010004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling. - Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gere type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006003584 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Twee vacante betrekkingen van attaché bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Oproep tot kandidaten Bij toepassing van artikel 6bis, type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006003585 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Twee vacante betrekkingen van adviseur bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Oproep tot kandidaten Bij toepassing van artikel 6bis, type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006003583 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Eén vacante betrekking van adviseur bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Oproep tot kandidaten Bij toepassing van artikel 6bis,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006010002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriéle besluiten van 6 december 2006 : - is het verzoek tot associatie van de heer Segers, F., notaris ter standplaats Ravels , en van de heer Eyskens, Ch., kandidaat-notaris, om de associatie (...) De heer Eysk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006010003 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 januari 2007, is de heer Smetryns, A., raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot raads Bij ko

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006001000 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 164.343 van 6 november 2006 heeft de Raad van State de artikelen 67, 68 en 69 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betre

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006010013 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Hoei De heer Olijff, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 31 december 2006.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/12/2006 numac 2006203924 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 152/2006 van 18 oktober 2006 Rolnummer 3826 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 98,
^