B.S. Index van de publicaties van 14 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006009985 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 21 november 2006 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** **** type wet prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik type wet prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006009997 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2006, is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** type wet prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006009977 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2006, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) Bij koninklijk besluit ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfd type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1987 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak voor het groefbedrijf type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006000926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt aan de heer Jean-Claude Scholsem, assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, met ingang van 1 november 2006 op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn ambt v type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende een type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de a type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, ter voldoening aan de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringend type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006012527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer, en behoren tot de subsector van de afhandeling op luchthavens (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitbreiding van de toepassing van artikel 3 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale o type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006009981 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van de opslag, de verwerking en de verzending van elektronische gegevens van meetwerktuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006023296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 december 2006 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 104,14 wordt, vanaf 1 december 2006, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : Pensi(...) I. Inkomensgarantie voor ou type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het bru type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentel type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel VII, hoofdstuk II, afdeling 1, van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 juni 2006 tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juli 1957 tot aanvulling van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 januari 2006 tot omzetting van de Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloos type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 2006 betreffende de toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische ap type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de l type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006202893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplich type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de b type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006202894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenscha

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006203989 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 8 november 2006 wordt de heer Didier Hayon, woonachtig Wayai 51C, te 4845 Sart-Jalhay, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van twee j(...) Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 26/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006204009 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de titels en/of de nuttige ervaring die vereist zijn voor de personen belast met de opleiding van de ambulanciers bedoeld bij het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006003553 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 23 november 2006, wordt de heer Colmant, B.M.L.N., aangeduit bij de Beleidscel van de Federale Overheidsdienst Financiën in de hoedanigheid van directeur, met ingang van 24 november 2006. type ministerieel besluit prom. 16/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Dierentuinencommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2006, wordt Mevr. Jordan, Chantal, vanaf 1 september 2006, onderworpen aan een proefperiode van zes maanden voorafgaand aan haar overplaatsing via vrij Het bero type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006031609 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de rode beuk gelegen Vleurgatsesteenweg 80-82, te Elsene, beke(...) Voor de raadpleging van de tabel,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006036945 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006036951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006204052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/11/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006023183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende de koninklijke besluiten van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006204001 bron ministerie van het waalse gewest Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de "industries extractives et transformatrices de roches non combustibles" betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van broeikasgasemissies tegen 2012.- Bericht type bericht prom. 20/07/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de vervanging van bijlage C bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 2 augustus 2005 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006021344 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht Agora van het Federale Wetenschapsbeleid I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van het programma AGORA binnen het Federale Wetenschapsbeleid Het Federale W type document prom. 01/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006036934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203935 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bachelor beheersinformatica die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor Sociale Promotie van stels type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203933 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bachelor in de verzekeringen die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor Sociale Promotie van stel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203934 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bachelor in de boekhouding die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor Sociale Promotie van stelse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203930 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Technicus bureautica die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203937 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Technicus informatica die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bachelor directiesecretariaat Optie : Onderneming-bestuur die ressorteert onder het hoger economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006203941 bron ministerie van de franse gemeenschap « Commission de Sélection des Films » . - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2006, worden Mevr. Cecilia Marreiros-Marum en de heer Yvan Flasse aangesteld tot plaatsvervangend (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006203943 bron ministerie van de franse gemeenschap « Commission de Sélection des Films » . - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2006, wordt artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 20(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203926 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Vakman Schrijnwerker die ressorteert onder het Lager Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203925 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Monteerder-kableerder voor elektriciteit in de woning" die ressorteert onder het Lager Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203931 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Bouwkundig tekenaar die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203932 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Electricien-automatiseringsdeskundige die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1

erratum

type erratum prom. 28/09/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop op het grondgebied van Brussel-Stad. - Erratum type erratum prom. 12/01/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt Mevr. Marie-Claire Foblets benoemd tot lid van de Consultatiev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006015168 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt ontslag verleend aan de heer Eduard Van Ermen als Nederlandstalig lid van de Raad van Adel met ingang van 1 oktober 2006. De heer Marc Van De Cruys wordt

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006012553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006 wordt de heer Bart Vandevenne, met ingang van 1 september 2006, tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1-Tewerkstelling, met terugwerke(...) Bij koninklijk besluit v

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 164.521 van 8 november 2006, afdeling administratie, VIde kamer, worden de artikelen 50 tot 55.3 die(...) De gevolgen van de vernietigde bepalingen van voornoemd koninklijk besluit wor

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006010009 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 17 november 2006, heeft Mevr. Baudart, J., raadsheer in het arbeidshof te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 novem

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006015162 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Kongo betreffende de statuten van het « Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer », ondertekend te Brussel op 6 februari 1965 . - Vervanging van een lid van de behee(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006023305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Doornik. - Beschikking Bij beschikking van 31 mei 2006 werd de heer Hugues Lampe, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt va type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006023304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Doornik - Beschikking Bij beschikking van 20 april 2005 werd de heer Jean-Marie Lefebure, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/12/2006 numac 2006014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra
^