B.S. Index van de publicaties van 15 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006203950 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 179/2006 van 29 november 2006 Rolnummer 3845 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 7, 9 en 10 van de wet van 20 juli 2005 « tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houd Het Arbitr type wet prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006011548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 28 november 2006 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 197 PR/001 type wet prom. 26/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de « gele stok »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006001012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitie-zone van een federale sociale toelage voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006203438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006203279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toekenning van een eindejaarsto type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006012428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidstijdorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de functievergoeding van een regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006001013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Smoos, Michel, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Braine-le-Comte - Ecaussinnes - Le Roeu type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006009987 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassingen van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de 1. 750 x 1 type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006203431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten me type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006023282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die een geneesheer-sp type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006204054 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006011515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 34 houdende registratie van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006037010 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden VII, excl. VIIa type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006037011 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden IIa, IV type ministerieel besluit prom. 10/10/1979 pub. 15/12/2006 numac 2006003508 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006036950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006036944 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de minimale weguitrusting type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006036979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006204027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer des Hauts Pays-Quiévrain-Honnelles, SC", te Quiévrain type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006204026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder regeringscommissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Logis dourois, SC", te Dour

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/12/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006001014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP nr. 42bis betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2007 ten behoeve van de politiezones : navolgende cijfers en bijkomende onderrichtingen type omzendbrief prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006021346 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten. - Technische specificaties van microprocessoren in het kader va Aan

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204022 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 26 mei 2006 in zake J.-M. Vlasselaers en anderen tegen de cvba « P&V Verzekeringen » en het Vlaamse Gewest, waarvan de expedit « Schendt type bericht prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204024 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 november 2006 in zake de NV « R+V Real Estate Belgium » tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter gri « Sch type bericht prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204025 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 17 november 2006 in zake M. Bijloos tegen F. Broux, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 20 novem « de to type bericht prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006011570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst. - Bericht Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt vanaf 1 januari 2007

document

type document prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006018195 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Bree. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Jozef Peeters. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Bree. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Bree. type document prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006021345 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven leidinggevende wetenschappelijke functies De twee hierna vermelde leidinggevende wetenschappelijke functies zijn te begeven (voltijdse functies) : * Hoofd van het Departement (...) * Hoofd van h type document prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer type document prom. 02/12/1994 pub. 15/12/2006 numac 2006003511 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie der directe belastingen type document prom. 30/12/1994 pub. 15/12/2006 numac 2006003512 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de herstructurering van sommige invorderingsdiensten van de Administratie der directe belastingen type document prom. 26/01/1996 pub. 15/12/2006 numac 2006003514 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de wijziging van de bevoegdheid van sommige comptabiliteitsinspecties en van sommige juridische cellen van de Administratie der directe belastingen type document prom. 28/03/1995 pub. 15/12/2006 numac 2006003513 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de wijziging van de bevoegdheid van sommige comptabiliteitsinspecties van de Administratie der directe belastingen type document prom. 09/08/1993 pub. 15/12/2006 numac 2006003509 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de herstructurering van de invorderingdiensten van de Administratie der directe belastingen type document prom. 05/06/2001 pub. 15/12/2006 numac 2006003515 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van de invordering type document prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006002161 bron maatschappelijke integratie en gelijke kansen Projectoproep 2007 Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid De Minister van Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen 1. Kader en doelstellingen van het Impulsfonds Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd in 1991 opgerich De aanvragen die type document prom. 23/11/1989 pub. 15/12/2006 numac 2006003510 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie der directe belastingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006010008 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel : 1 ; - adjunct-griffier : bij het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen : 1; bij de politierechtbank te Dendermonde : (...) - adjunct-secret

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006010007 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren, Mevr. Callens, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het negende kant Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006010016 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 is aan de heer Baurain, P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. Het beroep tot nietigver type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006010015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 juni 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Ensch, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaat Het is

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204023 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij twee arresten van 31 oktober 2006 in zake respectievelijk V. Ivonaitis en M. Van Charante, waarvan de expedities ter griffie van het Arbitrag « Schen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/10/2006 pub. 15/12/2006 numac 2006033106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van bepaalde paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 werd met ingang van 1 mei 2006, de heer Guy Raucq, geboren op 3 februari 1954, in vast verband benoemd in de titel van attaché. Bij koninklijk besluit va Overeenkomsti

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 28 november 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit verbiedt het op de markt brengen e PR/003-

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 30 november 2006 wordt, voor een periode van vijf jaar, de erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmi

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006012600 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 5 december 2006 werd de heer Bohain, Pierre, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magis

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslagen Selectie van **** industriële ingenieurs (niveau ****) voor de diensten van de **** overheid (****06043). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN (...) 2. **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige experten personeelsontwikkeling (niveau A) voor de FOD P&O (ANG0833). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. SAEYS, TILLY, 3012 LEUVEN. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adviseurs organisatieontwikkeling (niveau A) voor de FOD P&O (AFG06835). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. THOUL, Philippe, 1030 SCHAERBEECK. 2. W(...) 3. DE VOS, Anne, 5004 type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs organisatieontwikkeling (niveau A) voor de FOD P&O (ANG06835). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ELSEN, DRIES, 3200 AARSCHOT. 2. DO(...) 3. MARES, LINN, 1000 type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige experten personeelsontwikkeling (niveau A) voor FOD P&O (AFG06833). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. GOBBESSO, SANDRINE, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2006 numac 2006204076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG06859) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van d(...) Naast deze
^