B.S. Index van de publicaties van 18 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010025 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht type wet prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010026 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006012608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 december 2006 wordt aan de heer De Moor, Robert, op het einde van de maand juni 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006012554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006010011 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Orthodoxe eredienst. - Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt aan een plaats van bedienaar bij de orthodoxe parochie Heilige Dit bes type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, met het oog op het bepalen van de maximale jaarlijkse kostenpercent type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006003580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 25 juni 2005 tot invoering van een b type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006012559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt aan de heer Danneels, Gaston, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Bru Belangh type koninklijk besluit prom. 20/11/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006203980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vasts type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 28 juli 2005 tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006021349 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 15/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006037032 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op rog in de i.c.e.s.-gebieden IIa, IV type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006021348 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Tussenoverlegcomité ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006031614 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van het fonds van Openbaar Beheersrecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006031620 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005, wordt Mevr. An De Bondt in vast verband benoemd, in de hoedanigheid van Bij beslui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006204085 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning door de "Société wallonne du Logement" van een hulp aan de openbare huisvestingsmaatschappijen om de totstandbrenging, de ontwikkeling en de uitvoering van verrichtingen voor een publiek-private

document

type document prom. 28/09/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006003575 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Sector invordering van de Directe belastingen type document prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006010012 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Afschaffing van een plaats van kerkbedienaar en erkenning van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de plaats van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006012525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Gaston Danneels De betrokken organisati De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, ter vervanging van de heer Robert De Moor vanaf 22 juni 2007 De betrok De voor

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/09/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Mediaraad

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006204033 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 8 november 2006 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « ASBL Radio Chevauchoir » Gelet o

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006009995 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, gegeven op 17 november 2006, is ten verzoeke van : - Mr. Minne, Je

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006009996 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Arendonk Vanaf 1 september 2006 zijn de diensten van het vredegerecht van het kanton Arendonk gevestigd Hoge Mauw 395, 2370 Arendonk. Tel. 014-68 97 10. Fax : 014-42 43 45.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006204081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslag Selectie van Nederlandstalige leidinggevenden materiaalbeheer (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG06008). - Uitslagen Geen laureaten. (...)

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 18/12/2006 numac 2006011567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-06/0045 : CEBEO NV/Unilectric Groep Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 12 december Volgens de
^