B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006010044 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 3 december 2006 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006018212 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Wortegem-Petegem. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Delmulle, Johan. In zake : gemeenteraadsverkiezingen te Wortegem-Petegem. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemee (Artikel 5 va type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006023389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006023351 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme "LL Rice 601" in rijstproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006002163 bron regie der gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 november 2006, wordt Mevr. Julie Van De Voorde, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de afdeling Internationale Instellingen - Jourdanstraat van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 oktober Overeenk type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006204234 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2006 wordt op 1 maart 2007 eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer Richard Privot. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen. Bij mi Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 27/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031610 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de elektronische verzending van akten van gemeenteoverheden en besluiten van de Regering in het kader van het administratief toezicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006204201 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006204238 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Leefmilieu. - Openbare Werken Bij besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006, dat in werking treedt op 21 december 2006, wordt het plan voor de ontvangst en de behandeling van de afvalstoffen van de Haven van Luik goedgekeurd voor een Dat plan type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006204202 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de interventieomtrek van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" op de site van de stuwdam van "Hun" (Haute Meuse) met het oog op de installatie van een waterkrachtcen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006204233 bron ministerie van het waalse gewest "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" Bij besluit van de Waalse Regering van 23 november 2006 wordt Mevr. Isabelle Pierrard, a(...)

document

type document prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2007095201 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 27 december 2006, wordt aan de voorzo Deze beslis

beschikking

type beschikking prom. 07/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou op 22 december 2004 type beschikking prom. 07/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031636 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type beschikking prom. 07/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Mauritius, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 novembe type beschikking prom. 07/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031634 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29 s type beschikking prom. 07/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031639 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belan type beschikking prom. 07/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest "Ordonnantie houdende instemming met het Protocol nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd op 22 november 1984 te Straasburg type beschikking prom. 07/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006031638 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève op 25 juni 1985 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 71e zitting

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006007349 bron ministerie van landsverdediging Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke Rijksinstelling « Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis » 1. Op dit ogenblik zijn er bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis vier betrekkingen 2. D

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006010065 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 maart 2006, die in werking treden op 31 januari 2007 : - is de heer Dhaeyer, G., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem ver - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006010066 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2006, is de heer Debuysscher, W., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eret

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/01/2007 numac 2006054405 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van François, Ida François, Ida, geboren te Wiesme op 20 februari 1922, wonende te Paris Alvorens te b

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »
^