B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010014 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 december 2006, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende,(...) Bij koninklijk besluit ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de regelgeving va type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2007022001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006021356 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2006, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 december 2006, wordt de heer Stevens, Olivier, administratief assistent, bevorderd door overgang naar het hogere niveau, tot de klasse A Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt, met ingang van 31 mei 2007 's avonds, aan de heer Guy Delhaute, adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer Guy Delhaut type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006021354 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007018001 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Wichelen. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Elien Crombeen. In zake : Gemeenteraadsverkiezingen te Wichelen. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat (Artikel 5 van type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006012558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt aan de heer Dzeko, Roméo, op het einde van de maand november 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van gewone leden van de raad van bestuur van Belgacom voor een hernieuwbare termijn van zes jaar type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006010049 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de principes van type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007018002 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Wetteren. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door D'Hauwe, André. In zake : Gemeenteraadsverkiezingen te Wetteren. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat (Artikel 5 van type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumlee type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006003618 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, voor de personeelsleden van de "Vlaamse vervoe type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, ter vervanging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de opzeggingstermijn betekend aa type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006001044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de procedure inzake de toekenning van een projecttoelage, als bedoeld in artikel 2.13.2 van de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, ter bevorde type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006203902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006031643 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijkomende dotatie aan de MIVB voor de prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het dienstjaar 2006 te dekken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006031645 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van Sibelga van 22 maart 2004 waarbij de vennootschap Electrabel Customer Solutions aangeduid werd als standaardleverancier, voor gas en elektriciteit, voor de afneme type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006031642 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie aan de MIVB voor de prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het dienstjaar 2007 te dekken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204247 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake de erkenningsdossiers van vier centra voor de validering van de vaardigheden in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebie

decreet

type decreet prom. 14/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204246 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." (1)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010061 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 september 2006 : - is de aanwijzing van de heer De Vidts, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een - is de a type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007009001 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 december 2006 is de duur van de stage van Mevr. Pirotte, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Luik, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 6 januari 20 Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2006 wordt Mevr. Théodora Gentzis, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 25 maart 2006 met ranginneming op 1 oktober 2004 in de Franse taalrol va Overe type benoemingen prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006021355 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juli 2006, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 december 2006, wordt de heer Wauthier, Samuel, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheids Bij k

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010067 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Mennes, I., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 januari 2007. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010068 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent De heer Vande Vyver, G., raadsheer in het arbeidshof te Gent, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 20 januari 2007. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010071 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De aanwijzing van Mevr. Deschamps, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 januari 2007. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010070 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De heer Verhaeghen, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 5 januari 2007. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010069 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De aanwijzing van de heer Franck, B., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 febru De aanw type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2006010062 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De heer Forrier, E., raadsheer in het Hof van Cassatie, is voor vast aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit hof op datum van 30 januari 2007.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007200001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbehandelaars "Asiel en Migratie" (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG06855) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Naast deze lijst v type bericht van selor prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007200003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige speciale assistenten (m/v) (niveau D) voor de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot. - Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) (ANV07001) Na deze selectie wordt een lijst(...) Als u geslaag type bericht van selor prom. -- pub. 05/01/2007 numac 2007200002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland (niveau A) voor het departement Internationaal Vlaanderen (ANV07002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aange(...) Naast de
^