B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2006010033 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 december 2006, is machtiging verleend aan de juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** type wet prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2006010032 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 december 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij **** type wet prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2006010046 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en de voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 december 2006 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2007200004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, laatste lid, van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 pct.-drempel als bedoeld i type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006023397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een experimentele financiering van contrac type koninklijk besluit prom. 06/10/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006010021 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006023265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2007012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2006 wordt de heer Bart Buysse, met ingang van 15 november 2006, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2006012621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2006 wordt aan de heer Jeukens, Benoît, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Lui type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de coll type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006012413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de stabilisering van de spoorwegbedding van de lijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Dolhain van algemeen nut wordt verklaar type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006012414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brug-pensioen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006202923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de inrichting en financiering van de v type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een bijkomende aanvullende vergoedi type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 16 februari 2006, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2006, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006012511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de coll type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006203178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2006, van de modaliteiten van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2006204236 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij ministerieel besluit van 30 november 2006 wordt de erkenning van de VZW "Association de Santé intégrée de Villers-la-Ville" als geïntegreerde gezondheidsvereniging geweigerd. Bij ministerieel besluit van 30 novem Bij ministerieel bes type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2006204248 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 4 december 2006 wordt de « SA Starfactory Football Management » vanaf 4 december 2006 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening werving en selectie wat betreft de vol Deze type ministerieel besluit prom. 18/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006021367 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006037040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen me

decreet

type decreet prom. 01/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006037029 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 01/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006036993 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006, gesloten tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de fe

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006002165 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 564 Brugdagen voor 2007

arrest

type arrest prom. 21/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006003621 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 19/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006003609 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit vn de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2006023400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2007009002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 februari 2007, is de heer Raes, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, benoemd Het

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 08/01/2007 numac 2007011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-06/0047 : « Société belge d'Editions sa/Mediabel sa » Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op
^