B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006003576 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van de Staatswaarborg voor leningen aan te gaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006202908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de erke type koninklijk besluit prom. 29/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006009966 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsduur in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van het kaderak type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006202911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzi type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector bakkerijen, banketba type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006203496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006037055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende benoeming van de leden van de Raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006036943 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006037041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2006 houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006037044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende inventarisatie, terugwinning en verwijdering van halonen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006037054 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelen betreffende de Raad voor examenbetwistingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006036991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, tot verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder b.a. 01.01 pr 45.40 en tot overschrijving van het type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006037053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting in het onderwijs voor sociale promotie van nieuwe vestigingsplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006036992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6 basisallocatie 11.01 voor het begrotingsjaar 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/09/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006204123 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de modaliteiten voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

document

type document prom. -- pub. 09/01/2007 numac 2006020114 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Woensdag 10 januari 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Ontwerp van (...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - stemmingen.

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031649 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en type beschikking prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnanties van 19 juli 2001 en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekki

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/01/2007 numac 2007009005 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest ****. 165.785 van 12 december 2006 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 7 juli 2002, waarbij de ***** wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het ge type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/01/2007 numac 2007009006 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 165.784 van 12 december 2006 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 7 juli 2002, waarbij de heer Olivier Lambilotte wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 09/01/2007 numac 2006010017 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 16 november 2006, is ten verzoeke en :
^