B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2006040210 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 oktober 2006 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006001047 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie voor de mandaten van directeur binnen het commissariaat-generaal of een algemene directie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de toekenning van een syndicale premie voor de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 ap type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het vakantiegeld van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 10/01/2007 numac 2006000914 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2007022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor pensioenen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Beheer Betalingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt, met ingang van 1 december 2006, de managementfunctie v type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006011592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 92 op de spoorlijn 162 Namen - Sterpenich te Ciney machtigt mits het aanleggen van een onderdoorgang en dat de onmiddellijke inbezitneming van de percelen nodig voor de aanleg van voornoemde onderdoorg type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de motorfiets type koninklijk besluit prom. 10/12/1969 pub. 10/01/2007 numac 2006000915 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 3 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/01/2007 pub. 10/01/2007 numac 2007003001 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 89 van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006202827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1991, betreffe type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006012432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 tot vastste type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006012434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van sociale voordelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006007329 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 27/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006011534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006023405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Namen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006031652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006031648 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006031647 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijkassistentiebudget aan personen met een handicap en tot instelling van een

decreet

type decreet prom. 22/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037074 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, van diverse oprichtingsdecreten van strategische adviesraden en van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/10/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006000885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en interventieplannen type omzendbrief prom. 19/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006002168 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 565 Verdeling van de betrekkingen die met bepaalde weddenschalen bezoldigd zijn

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2006023407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het man Bij

document

type document prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2006020113 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 11 januari 2007, om 15 uur Commissie voor de Gezondheid - Mondelinge vraag van de heer Jean-Luc Vanraes (N) tot de heren Guy Vanhengel, lid(...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Fatiha Saïdi, Mevr. Carla Dejong

erratum

type erratum prom. 13/10/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen van de afdeling Water van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vla

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2006012630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant, ter vervanging van de heer Aril Cavrenne De betrokken organis De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2007009007 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2006, dat in werking treedt op 31 januari 2007, is het aan de heer Vingerhoets, P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2007009008 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006, dat in werking treedt op 18 januari 2007, is aan de heer Boen, Th., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen. Het is hem vergund de titel van Bij konin

lijst

type lijst prom. 13/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006023322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/01/2007 numac 2006054406 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Fallet, Cirilyn Cirilyn Fallet, weduwe van Roger Brodbeck, geboren te Vigan Alvorens te beslissen
^