B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2006010073 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, geboren te **** op 1(...) de heer **** ****, ****, geboren te **** type wet prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2006010057 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 december 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende verlenging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006012629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, ter verlenging type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging en aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006022761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van onder andere de wet houdende diverse type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de werklie type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereld Gezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2006023403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Personeel. - Toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 6 december 2006 wordt, met ingang van 1 augustus 2006, de managementfunc Bij koni type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006010059 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2006021357 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 wordt de heer Van doninck, Bogdan, geboren op 16 december 1947, aangeduid met ingang van 1 november 2006 als houder van een managementfunctie -1 in de functie van Directeur-generaal « Coördina Bij k type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten bedoeld in artikel 31 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Projekt Farmaka » voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2007021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Toestemming Bij koninklijk besluit van 20 december 2006 wordt aan Mevr Borjana Dakic, burgeres van Bosnië en Herzegovina toestemming verleend, met ingang van 1 december 2006, in België het beroep van architect(...) type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de bijdrage in het kader van de pensioenplannen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 juli 2006 tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die wer type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de start- en stagebonus type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006001023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 december 2006 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006001043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op 20 mei 2006 op het grondgebied van de provincie Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006001042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 13 augustus 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van type koninklijk besluit prom. 23/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 september 2006 tot vaststelling van het formulier bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 au type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 augustus 2006 houdende vaststelling van de afwijkingen op de toepassing van artikel 76sexies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustu type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 april 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk bes type koninklijk besluit prom. 07/01/2007 pub. 11/01/2007 numac 2007014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de retro-reflecterende veiligheidsvest type koninklijk besluit prom. 21/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de procedure tot regeling van de sociale conflicten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004 tot regeling type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het bru type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 11/01/2007 numac 2005012739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toevoeging van een artikel 4, type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006203061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loon type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale path type koninklijk besluit prom. 12/07/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de legalisatie van buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2006023356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 december 2006, wordt Dokter Van Wassenhove, Kurt, van Vlierzele, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als huisarts, b type ministerieel besluit prom. 22/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2007003002 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/09/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006000913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 51 betreffende de behandeling van afgedankt politiematerieel. - Richtlijnen en aanbevelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 14/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006015175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Omzendbrief houdende instructies inzake legalisatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2006023408 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de er In

document

type document prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2006023344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006018196 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk VAL-I-PAC, Koningin Astridlaan 59, bus 11, 1780 Wemmel, als organisme voor verpakkingsafval

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Frasnes-lez-Anvaing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Frameries type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006204181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de toekenning van maaltijdcheques voor de personeelsleden van het "Commissariat général aux relations internationales"

arrest

type arrest prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2007031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2007018003 bron kamer van volksvertegenwoordigers Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten voor één mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid Ingevolge het ontslag van (...) Algemeen Het Centrum bestaat uit acht vaste en acht plaatsver

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2007012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt Mevr. Joëlle Verhelle, stagedoend attaché, met ingang van 1 augustus 2006 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A1 « Communicatie en Informatie Een

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 11/01/2007 numac 2007009010 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2007, blz. 282, van de vaste aanwijzing van de heer Verhaeghen, J., tot ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt het wo
^