B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie op 1 januari 2007 goedg Deze fu type wet prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van de statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controle De raad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 12/01/2007 numac 2006000912 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006012528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 08/01/2007 pub. 12/01/2007 numac 2007009016 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-notarissen per taalrol voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006012614 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de specificaties en registratieprocedure van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 houdende specificaties van de leesapparatuur voo type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 12/01/2007 numac 2007014011 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaats type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2006001004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Vervanging van een vast lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2006000965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Vervanging van een vast lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 december 2006, wordt de aanwijzing van de heer Paquay, Marc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Herstal, met ingang van 1 januari 200 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer De Ley, William, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Willebroek met ingang van 3 februar type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Verbist, Robert, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ranst/Zandhoven met ingang van 18 j type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 december 2006, wordt de heer Wietkin, Guy, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlai type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Clauw, José, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Alveringem/Lo-Reninge/Veurne met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 14 december 2006, wordt de aanwijzing van de heer Grisay, Roger, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Neupré/Seraing, met ingang van 21 no type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2006001037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Aanpassing van de bedragen van de eenmalige retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies gehev Gele type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 juni 2006 tot wijziging, wat de buitengerechtelijke klachtenregeling in de verzekeringssector betreft, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006015181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten, bedoeld in artikel 74/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het gron type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006023352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van de verblijfsvergoedingen van het rijdend per type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006203277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de indexatie van de lonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006015182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere procedure voor de georganiseerde terugdrijving voorzien in artikel 74/4, § 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 20 juli 2006 type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006204158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2006010047 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd maart 2007 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homol(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007200057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot toelating bij wijze van proef van het nachtelijk vissen op karper in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 09/01/2007 pub. 12/01/2007 numac 2006002170 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006003606 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 mei 1976 tot toekenning van een toelage aan de diensters van de restaurants van het Ministerie van Financiën, belast met de functies van groepsleidster type ministerieel besluit prom. 18/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel « loco-tractor type RR 2444 gebouwd door MOL CY NV »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken in uitvoering van het artikel 138 van het Gemeentedecreet en 134 van het Provinciedecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007035008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutair gemeentepersoneel in uitvoering van de artikels 129, 136 en 143 van het gemeentedecreet en voor het statutair provinciepersoneel in uitvoering van de artikels 1 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.02, programma 24.20 voor het begrotingsjaar 2006

decreet

type decreet prom. 15/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006037076 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de aanstelling van bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige rechtspersonen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot invoering van een nieuw identificatiekenteken ten behoeve van de personen die technische bijstand verlenen aan beroepsjournalisten - wijzigingen aan de circulaire van 10 april 1997 . - Overgangsmaatregelen voor de hernieuwin type omzendbrief prom. 01/04/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006001006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 25 ter begeleiding van de koninklijke besluiten van 28 november 1997 en van 28 maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003) houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel type omzendbrief prom. 03/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006000972 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 53 betreffende sommige verloven toegekend in 2007 Duitse vertaling type omzendbrief prom. 13/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200007 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 17 november 2006 in zake R. Borny tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Schen

document

type document prom. 24/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006023401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling vanhet personeelsplan 2007 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type document prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2006012617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2006 Koninklijke besluiten van 14 december 2006 I. Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Verstraeten, Claudine, attaché bij het Departement. Zi Worden benoemd tot d

erratum

type erratum prom. 04/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van sommige bepalingen inzake toekenning van betaald educatief verlof in uitvoering van artikel 111, § 7, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende so

arrest

type arrest prom. 21/11/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007031653 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 13 juli 1989 houdende het reglement van zijn werking en delegatie van bevoegdheid inzake procedures voor de rechtbanken en tot regeling van de ondertekening der ak

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007009041 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2007 Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet van 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de De kandidatu type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007009015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van het hof van beroep te Luik : 1, vanaf 1 september 2007; - van het arbeidshof te Luik : 1, vanaf 1 april 2007; - van het vredegerecht van het kanton : - Waver : 1, - Gembloux-Eghezée :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007009017 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007 : - is het Kruis 1 e klasse toegekend aan : de heren : Berkvens, J., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; Cuyx, Mevr. De Noos, Th., ere-eerst type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007009013 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007 is de heer Vrancken, L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, benoemd tot vrederechter van het kanton Genk. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007009014 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2006, in werking tredend op 31 januari 2007 's avonds, is de heer Geysen, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aa Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200008 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 21 november 2006 in zake de stad Antwerpen tegen de NV « Port Estates », waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Sch

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2006000957 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2006000985 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 165.926 uitgesproken op 13 december 2006 in de zaken, ingeschreven onder de nummers G./A.162.019/VI-16.939 en G./A.165.982/VI-17.001 die samengevoegd werden, heeft de Raad van State, afdeling Adminis - artik

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-programmeurs EAD (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06854) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor d(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-programmeurs Oracle (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06853) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders/ projectleiders ICT (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06030) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indie(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders ICT-processen (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs-artsen (niveau A) voor het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (ANV07005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs-psychiaters (niveau A) voor het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (ANV07007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici-business analisten (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06856) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige veiligheidsexperten ICT (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG06028) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeken(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-journalisten multimedia (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG06024) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200046 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige business procesmanagers (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG06029) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeken(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2007 numac 2007200049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige data managers (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06032) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning (...) Naast de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 21/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007003007 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2006
^