B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006011601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006204047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vlaa type koninklijk besluit prom. 17/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2006 aan de activiteiten van het Akkoord inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de studiejaren kunnen in aanmerking genomen worden voor de toekenning van prestaties waarin voorzien wordt bij de wet van 1 type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 51bis van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan het « Platform Lokale Agenda 21 Leuven » type koninklijk besluit prom. 17/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2006 aan de activiteiten van het OSPAR Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu van de Noordoostelijk Atlantische Oceaan, opgemaakt te Pari type koninklijk besluit prom. 17/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2006 aan de activiteiten van UNESCO type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006011593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006023323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1970 tot vaststelling van de door het Pensioenfonds van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid toe te passen tarieven en schalen type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006204049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, gericht op het herstel van de loonspanning van sommige categorieën va type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de coördinatie van de statuten van het gem type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling en aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen geïnd d type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een aanvullende brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorw type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de financiële tussenkom type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de eindejaarspremie van type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende maatregelen ter bescherming van de waardigheid van vrouwen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006203530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende invoering van positieve acties type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006204003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, afgesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007200070 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van gedeeltelijke herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een groengebied

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007009009 bron federale overheidsdienst justitie Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie Samenstelling De Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie is samengesteld als volgt : 1° worden door de « Ordre des bar - gewoon lid :

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007020001 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 16 januari 2007, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie Mondelinge vraag van Mevr. Els Ampe (N) aan (...) Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakko

document

type document prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2006203976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 november 2006, dat in werking treedt de dag waa worden type document prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007095202 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 9 januari 2007, wordt aan de onderneming « Nateus » - Kapitalisatie type document prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007020005 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 17 januari 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, de Energie, het Werkgelegenheidsbelei(...) - Interpellatie van mevr. Françoise Schepmans (F) tot de heer Beno type document prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007020004 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 17 januari 2007 om 9 uur Commissie voor de Sociale Zaken Interpellatie van de heer Jean-Luc Vanraes (N) tot de heer Charles Picqué, voorzitt(...) Interpellatie van Mevr. Viviane Teitelbaum (F) tot de heer Pascal Sme

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2006204179 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van de leden van de CAPAES-Commissie Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2006, in artikel 2, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2004 houdende aanwijzing van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006204132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007012012 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 417 van 22 december 2006 in de Nederlandse en de Franse tekst : pagina 73936 dient te worden gelezen « De heer Werner Arts » in plaats van « De heer Walter Arts ». type erratum prom. 28/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007003014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de datum van buitenwerking treden, van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen. - Errata type erratum prom. 10/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007022049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum type erratum prom. 26/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007022050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen. - Erratum type erratum prom. 28/12/2006 pub. 16/01/2007 numac 2007003009 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2007. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007009038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 januari 2007 : - is de aanwijzing van de heer Bernard, P., tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van - is de aa

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/11/2006 pub. 16/01/2007 numac 2006033116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 juni 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet in verpleegkundige verzorging wordt toegekend en van het besluit van de Regering van 21 december 2000 houdende

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot wijziging van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming va Bij

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2006040608 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 augustus 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 22 december 2006 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming v Dit besl type erkenning prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 29 september 2006 wordt de vernieuwing van de erkenning als bevei De naam

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 16/01/2007 numac 2007015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 21 december 2006 heeft de heer Piet Van Waeyenberge de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Paraguay, te Dilbeek, uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewes
^