B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/11/2006 pub. 18/01/2007 numac 2006023402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Adjunct-inspecteur-generaal. - Algemene generale inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 21 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Trillet, Roger, als adjunct- type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007015177 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 en met ingang van 15 september 2006 wordt de heer Vanhonsebrouck, Edmond, in het kader van de vrijwillige mobiliteit overgeplaatst naar de Federale Overh Overeen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en bet type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007003003 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 18/01/2007 numac 2007014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2006031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Bevorderingen. - Vrijstellingen van dienst wegens opdracht. - Ontslag van ambtswege. - Pensioneringen. - Vervroegde pensioneringen Toelatingen tot de stage Bij Bij minis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg, en van h type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007200112 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de « SA SOFIPOLE »

decreet

type decreet prom. 15/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2006037096 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa en UNESCO betreffende de erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997 type decreet prom. 15/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007035011 bron vlaamse overheid Decreet betreffende corporate governance en andere bepalingen inzake de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid

document

type document prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007020003 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Vrijdag 19 januari 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Agenda 1. INOVERWEGINGNEMINGEN - Voorstel van resolutie (van de heer Jacques Simonet, Mevr. Viviane(...) - Voorstel van resolutie (van de heer Didier Gosuin en Mevr. Viviane T type document prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2006204245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en Paritair

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2006 pub. 18/01/2007 numac 2006204178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles »

erratum

type erratum prom. 15/09/2006 pub. 18/01/2007 numac 2006023411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor geneeskundige vezorging en uitke type erratum prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007021004 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Erratum In de rubriek « Andere Besluiten », bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 8 van 11 januari 2007, blz. 1092, [2006/21357], leze men in de Nederlandse tekst « Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbel

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007031005 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007031007 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007 type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007031004 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007031006 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007200082 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 161/2006 van 8 november 2006 Rolnummers 3824 en 3936 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Luik en het Hof van Beroep te Gent. He samengesteld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007009048 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 januari 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Mosselmans, M., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brussel, benoemd tot vrede Het bero type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007009049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 januari 2007 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid- kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen : - voor de provincie Luik, van de he - van Bruss

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007095203 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededelingen van overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor Deze

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 28 augustus 2006 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming Bij besl

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007200081 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 160/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 3794 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 376,

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/01/2007 numac 2007020002 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 19 januari 2007 Dringende vragen (*). _______ Nota (*) Om 14 u. 30 m. (...)
^