B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende GSM-R type wet prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007003020 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiec type wet prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200086 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 167/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 3895 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige Rechtspraak bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007031002 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, voor het Brusselse Gewest type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007015178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Ambtshalve ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 2006 en met ingang van 31 oktober 2006 's avonds wordt aan Mevr. Everaet, Kerlijne, attaché, ambtshalve ontslag verleend uit haar functies bij de Federale Overhe Overee type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invali type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2006002167 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006023399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage voor het jaar 2006 toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzond type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor minder-validen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gec type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007200121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 8 januari 2007 wordt de heer Jonckers, Dany, benoemd in de functie van onderzoeker-hoofdinspecteur bij de « Dienst Inspectie » va type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200186 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 28 november 2006 zijn erkend als ondergrondse holten van wetenschappelijk belang de « Grottes des Moines et du Vieux Banc » alsook de « Galerie de la Source de la Rochette ». De toegang daarvan is geleg Geme type ministerieel besluit prom. 10/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2006202948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 10/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Japanse notenboom gelegen Mercelisstraat nr. 32, te Elsene, bekend ten kada(...) Voor de raadplegi type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap op de schietwilg gelegen op de hoek van Broeckweg en de Broeckstraat (naast nr. 51(...) Voor de raadpl type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de zomerlinde gelegen Sint-Vincentiusplein te Evere, bekend ten kadaster t(...) Voor de raadpleging v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007035034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de projecten 2006 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

decreet

type decreet prom. 17/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204113 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten , in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Europees Defensieagentschap en zijn personeel worden verleen type decreet prom. 15/12/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007035046 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid type decreet prom. 20/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006033119 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over het statuut van de sportschutters type decreet prom. 17/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204111 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan in Luxemburg op 11 oktober 2004 type decreet prom. 17/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204112 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Akte tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting in Genève op 19 juni 1997

protocol

type protocol prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2006023302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu lnterministeriële Conferentie Volksgezondheid Protocolakkoord Vergadering 19 juni 2006 Bouwkalender Interkabinetswerkgroep "Bouwkalender" Tijdens haar werkzaamheden, heeft de werkgroep « bouwkalender » samengesteld uit leden v Ondertekening van Prot

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht Hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van artikelen 3bis en 74/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling Met toe

document

type document prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konin Bij hetz type document prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Europees Vluchtelingenfonds. - Projectoproep 2007 Programma 2005-2007 Inleiding Voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk asielbeleid op Europees niveau moet er solidariteit bestaan tussen de lidstaten en moet men over mechanismen be In dit opzicht type document prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2006011576 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van de adjunct-directeur-generaal Bij besluit van de Raad van Bestuur d.d. 13 december 2006 wordt de heer Bernard Hennuy benoemd bij het Belgisch Interventie- en restitutiebureau, op 1 januari 2007, in een functie van de klasse A4 met Het ber type document prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2006011575 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van de directeur-generaal Bij besluit van de Raad van Bestuur d.d. 13 december 2006 wordt de heer Roland Danneels benoemd bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, op 1 januari 2007, in een functie van de klasse A5 met de tit Het ber

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buite type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buite type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 tot aanwijzing van de leden van de « Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Sprimont en houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2002 houdende erkenning van de plaats type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek te Havelange en houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2000 tot erkenning van de plaatselijke type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van het netwerk voor openbare lectuurvoorziening van de stad Charleroi en houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2002 houdende erkenn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van stages voor leerlingen van het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling en de nadere regels voor de werking van de Categorieraad in de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 24/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 24/08/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole FRANCISCO FERRER de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen. - Err

arrest

type arrest prom. 06/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022076 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007009058 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 30 mei 2006 werd de heer Macours, G., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 1 november 2006, om het ambt van plaatsvervangend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007003017 bron federale overheidsdienst financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2006 wordt het mandaat van lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de Deposito- en Consignatiekas van de heer J.-Cl. Laes, voorzitter van het Directiecomité

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007009054 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen : 1, vanaf 1 april 2007; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te : - Antwerpen : 1; - Gent : 1; - bij de - bij het vredegerecht va type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007021003 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Te begeven betrekkingen In het bericht betreffende de vacatures van drie betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, gepubliceerd in het Belgisch Sta(...) De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007009056 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 2007, dat in werking treedt op 30 november 2006, is het aan de heer de Haan, E., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen eershalv Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007009053 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Cavillot, Y., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007009055 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 12 januari 2007 : - is het verzoek tot associatie van de heer Goossens, Ph., notaris ter standplaats Grobbendonk, en van Mevr. Verwerft, A., kandidaat-notaris, om de associatie « G Mevr. Ve type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007009057 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 is de heer Dupont, G., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoef Het beroe

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/11/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006033117 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007011004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijke besluiten van 10 november 2006 werden met ingang van 1 augustus 2006, in vast verband benoemd tot de titel van attaché : - de heer Yves Houssonloge; - Mevr. Cemile Us - Mevr. Nadia

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROEP S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandi Sociaal

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit. - Individuele vergunning EF 2006 - 0012 - A Bij ministerieel besluit van 22 december 2006 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij ENDESA ENERGIA, die gevest

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007042001 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007009003 bron federale overheidsdienst justitie Commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging In de Commissie tot bescherming v

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200087 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 168/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 3941 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 12 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitragehof, I. Onderwerp van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen e-government (niveau A) voor het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (ANV07006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie jaar geldig (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** attachés beleid Budget- en **** (niveau ****) voor de **** ****- en **** (****06847). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 3. ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs (m/v) (niveau A) voor de Coördinatiecel Vlaams e-government departement Bestuurszaken - Brussel - Vlaamse overheid (ANV07004) Na deze selectie wordt e(...) Naast deze lijst van de laureaten wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200131 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés Budget- en Beheerscontrole (niveau A) voor de FOD Budget- en Beheerscontrole (ANG06847). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MENSCHAERT, BART, 95(...) 2. PAS, SA type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007200178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs (m/v) (niveau A) voor de Coördinatiecel Vlaams e-government departement Bestuurszaken - Brussel - Vlaamse overheid (ANV07003) Na deze selectie w(...) Naast deze lijst van de laureaten wordt een bi

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 19/01/2007 numac 2007003023 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Thuin (vroeger (...) « Grand'Rue » nummers 10 en 8, twee bouwvallige huize
^