B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007200088 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 169/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 4032 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 3, type wet prom. 28/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007000024 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de wet op het politieambt type wet prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 december 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** type wet prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007000062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Van Asch, Jan, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Berlaar-Nijlen met ingang van 6 maart 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Lemmens, Dirk, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Schoten met ingang van 26 februari 2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007332 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6219 van 10 november 2006, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Adjunct-inspecteur-generaal. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Van Wymersch, Guido, als adjunct inspecteur-generaal bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007340 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6231 van 16 november 2006, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de **** **** **** op type koninklijk besluit prom. 18/11/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007352 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen e type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007333 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 6221 van 10 november 2006, wordt luitenant-kolonel **** S. **** bevorderd tot Commandeur in de **** voor : « De uitzonderlijke verdiensten Hij zal type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt aan de heer Kerremans, Michel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van A type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt aan de heer Depoorter, Gilbert, op het einde van de maand juli 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheer en rechter in sociale zaken : De heer ****-**** Van Hoorde, rechter in sociale zaken bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007341 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toelating tot het **** **** bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 6232 van 16 november 2006 worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 6147 van 22 augustus 2006 betreffende de pensionering op aanvraag va type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Vandepitte, Claude, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruisel type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007344 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Commissie Bij koninklijk besluit ****. 6236 van 16 november 2006, wordt de aangestelde adjudant kandidaat-**** S. ****, gesproten uit de uitzonderlijke werving op 27 oktober 2006 aangesteld in de graad van **** type koninklijk besluit prom. 07/01/2007 pub. 22/01/2007 numac 2006012604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers in de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/01/2007 pub. 22/01/2007 numac 2006012615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 9 en § 12, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 22/01/2007 numac 2006204240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1979 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 22/01/2007 numac 2007012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007334 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Commissie Bij koninklijk besluit ****. 6228 van 10 november 2006, wordt kapitein-ter-zee **** ***** op 17 november 2006, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van flottielje admiraal, om de functie type koninklijk besluit prom. 18/11/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007353 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke inrichting van de St type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006007350 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de biotheek van Defensie type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006023231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007330 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6188 van 4 oktober 2006, wordt aan de heer Etienne Hellebuyck, attaché, op 1 oktober 2006 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtig

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2007 pub. 22/01/2007 numac 2007002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007200154 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2006 wordt de beslissing vernietigd van de gemeenteraad van Edingen van 2 oktober 2006 waarbij het stedenbouwkundig en leefmilieuverslag wordt aangenomen alsook de milieuv PECQ, ES

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007027019 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de preventie van papierafval van reclamebladen

decreet

type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type decreet prom. 20/10/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006037062 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2007 pub. 22/01/2007 numac 2006001015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 55. - Privé-ongevallen

document

type document prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006012601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Lux Bi

erratum

type erratum prom. 23/11/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007200150 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de stationaire batterijen waarvan het product van de vermenigvuldiging van het in Ah uitgedrukte vermogen met de in V uitgedrukte spanning hoger is dan 10 000. - Erratum type erratum prom. 01/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Erratum type erratum prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2007, pagina 1416, dient men in het koninklijk besluit betreffende de heer Wietkin, Guy, te lezen : « Hoofdcommissaris van politie In de Fra

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007354 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de opperofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6237 van 18 november 2006 wordt kolonel **** ***** op 26 december 2006 benoemd in de graad van generaal-majoor **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007356 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6246 van 18 november 2006, wordt **** ingenieur van het militair materieel technicus ****. **** op 26 december 2006 **** **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 is de heer De Cock, Karel, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Sysmans, Camillus, wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007355 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6240 van 18 november 2006 wordt luitenant-kolonel ****. ****, op 26 december 2006 benoemd tot de graad van kolonel in het korps Bij **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007343 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming van een aanvullingsofficier in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 6234 van 16 november 2006, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier B. Van Rompay, op 27 september 2006 benoemd in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007358 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6255 van 18 november 2006 worden de luitenants-ter-zee eerste klasse ****. ****, ****. **** en ****. **** op 26 december 2006 **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007357 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6251 van 18 november 2006 worden de kapiteins-commandanten vliegers ****. **** en ****. **** op 26 december 2006 benoemd **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007339 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 6230 van 16 november 2006 wordt de heer ****. ****, tot Officier in de **** benoemd voor : « Zijn inzet betoond bij het levendig houden van **** **** zal **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 is de heer De Graef, John, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Arts, Werner, wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007 is de heer Fesler, André, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van Mevr. Wallarin, Fra

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Mechelen, ter vervanging van de heer Karel De Cock De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Michel Kerremans De betrokken organis De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbanken van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, ter vervanging van de heer O De type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbanken van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, ter vervanging van de heer C De type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbanken van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van de heer Gilbert Depoor De b type vacante bettreking prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007009066 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2007, pagina 2027, van vacante plaatsen van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, dient het cijfer 3 te

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007000049 bron raad van state Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve I. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-auditeur en adjunct-(...) II. Om tot het verg

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007200181 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten nrs. 165.263, 165.261 en 165.262 van 29 november 2006 in zake respectievelijk Herman Nowak, Rosa Gutterman en Louise Szczekacz tegen « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007342 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Benoemingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 6233 van 16 november 2006 worden aangewezen voor het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** **** **** 31 **** type benoemingen prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006007331 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 6218 van 10 november 2006 : Worden benoemd in het ambt van **** militair docent bij de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2006-2007 Kolonel sta

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2006040609 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 september 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 3 januari 2007 is de NV Libreco, Bohemen 156, te 9260 Wichelen, erkend geworden voor het afbreken (...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007200084 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 162/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 3848 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 289bis, type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007200089 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 170/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 4040 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 3,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007200164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** specialisten in de detectie en de analyse van toxische agentia (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****06020). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. VAN DEN

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 22/01/2007 numac 2007011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0001 : Steel Partners NV/Joris Ide Groep NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op Volgens de
^