B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk type wet prom. 09/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007003027 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een privéwoning type wet prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007007011 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling in de **** van kandidaten-hulpofficieren Bij koninklijk besluit **** 6278 van 22 november 2006, worden de aangestelde adjudanten kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, op 27 september 2006 aangesteld in **** **** type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van de centrale diensten van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de jaarlijkse retributie voor een vergunning van spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Berton, Edouard, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beloeil/Leuze-en-Hainaut, met ingang type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007006 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007004 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de Pensioendienst van de Overheidssector type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009073 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt een derde bijkomend mandaat van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistie Bij konin type koninklijk besluit prom. 07/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een solidariteitsstelsel, verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007005 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 79 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende veiligheidsvereisten en -procedures van toepassing op de spoorweginfrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor en tot vaststelling van zijn samenstelling type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vergunning van spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijks veiligheidsverslag type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 07/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het conventionele spoorwegsysteem type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007012 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007015 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2007 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. 15/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007200155 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007011591 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 is het verdelingsreglement van 17 juli 2006 van het deel « uitvo type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007011590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 is het verdelingsreglement van 17 juli 2006 van het deel « uitvo type ministerieel besluit prom. 10/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2006011602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007011589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 is het verdelingsreglement van 17 juli 2006 van het deel « produ type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2006011587 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 is het verdelingsreglement van 17 juli 2006 van het deel « auteu type ministerieel besluit prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007007014 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2007 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2006011588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 is het verdelingsreglement van 17 juli 2006 van het deel « produ type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2006014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 11 december 2006, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde onderneming (...) Voor de raadpleging va type ministerieel besluit prom. 09/11/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007200141 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 19/11/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007200139 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 09/11/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007200133 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 53 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 08/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007009045 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een effectief lid en van twee plaatsvervangende leden van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 08/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007009044 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een effectief lid en van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 13/11/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007200140 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 09/11/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007200135 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2007035075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels inzake de aanwerving en terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel in de gemeenten en provincies

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/01/2007 pub. 23/01/2007 numac 2006021361 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007018008 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, CVBA Dijledal Sociale Huisvest Deze zaa type bericht prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007200107 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 december 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 december 20 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2006012602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 december 2006, dat in wer worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007029001 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique". - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2006 : - wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerend lid van de "Académie royale de Médecine de Belgique" van : De heer - wordt goedgekeurd de verki type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007007009 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6268 van 22 november 2006, wordt ****-kolonel ****. **** benoemd op 28 december 2006 in de graad van **** in Bij **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007007010 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de basisgraad van een kandidaat-hulpofficier Bij koninklijk besluit nr. 6277 van 22 november 2006, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-hulpofficier M. Dabée, op 27 augustus 2006 benoemd in de graad va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009021 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2006 wordt Mevr. Anne-Catherine De Ridder, met ingang van 1 juli 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Dien Aan betrok type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009035 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt Mevr. Violaine Nandrin, met ingang van 1 september 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009033 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2006 wordt Mevr. Cindy Renard, met ingang van 1 juli 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Aan bet Overeenkomstig type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009028 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt Mevr. Katrien Schollaert, met ingang van 11 april 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Dienste De vakricht type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009026 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt Mevr. Isabelle Vanderhoeven, met ingang van 1 mei 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Dienste Aan betrokk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009027 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt de heer Steven Van De Kerckhove, met ingang van 1 april 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale D De vakricht type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009032 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt Mevr. Béatrice Bonnet, met ingang van 12 septembre 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009034 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt Mevr. Damienne Dewez, met ingang van 12 augustus 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenkomstig type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009023 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2006, wordt de heer Tom Van Den Bergh, met ingang van 1 mei 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De vakrich type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009024 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006, wordt Mevr. Anne-Marie Flo, met ingang van 1 juli 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenkomsti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009022 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2006, wordt Mevr. Heidi Devriese, met ingang van 16 juni 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009030 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt de heer Pedro Ferreira Marum, met ingang van 1 juli 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009025 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt de heer Dietger Geeraert, met ingang van 16 april 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Dienste Aan betrokk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009031 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt Mevr. Elisabeth Lattinne, met ingang van 1 juli 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. A Overeenkomstig

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009069 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2007 : - zijn aangewezen, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2007, tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank : - voor het rechtsgebied van het - voor het type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009068 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 januari 2007 : - zijn voorlopig benoemd tot referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - de heer Deblaton, P., jurist op arbeidsovereenkomst bij de rechtbank - Mevr. Thom

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009029 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 wordt de heer Pascal Delporte, met ingang van 1 september 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diens De vakricht

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007007008 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel ****. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 6267 van 22 november 2006 : Worden benoemd in het ambt van militair **** bij de Koninklijke Militaire School : Op 17 juli 2006, **** **** 21 augustus type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007007007 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 6266 van 22 november 2006 : Worden benoemd in het ambt van **** militair docent bij de Koninklijke Militaire School van 1 september 2006 tot 30 juni De kolonel

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007009064 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerechten, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank, jeugdrechters, onderzoeksrechters. - Arrondissement Gent - Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent, telefooncentrale 09-234 40 11 Adr Vanaf

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007200184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** **** elektromechanische werken (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****06005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : ****(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007200182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG06017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DE MEULENAER, JAN, 2(...) 2. REINQUIN type bericht van selor prom. -- pub. 23/01/2007 numac 2007200167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaartproducten (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06839). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DEPOORTER, EDDY, 90(...) 2. VANDEWOE
^