B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007009043 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en juffrouw ****,(...) type wet prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007009042 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) type wet prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007009065 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2006, is machtiging verleend aan : ***** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** **** ****. **** - ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2006 aan het UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de persistente type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontbinding van de administratieve cel « mijnwerkers » van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van verpleegkundige-diensthoofd betreft type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement betreft type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "ADMB Kinderbijslagfonds" type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds Securex » type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « Arenberg Kinderbijslagfonds » type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instr type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007022011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2006, wordt Mevr. Vancopenolle, Marie-Louise, adviseur-genaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 okt Mevr. Va type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007003033 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van een definitie betreffende de energieproducten bestemd om te worden gebruikt als verwarmings- of motorbrandstof type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brussel en Schaarbeek, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een facultatieve toelage van 41.750 EUR aan de VZW World Wide Fund For Nature, als financiële steun in de kosten van een project « publiekscampagne Klimaatcoalitie » type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006023387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007022097 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie Gids Versie 1 van de « Autocontrolegids voor de braadkippenkolom » gedateerd op 21 december 2006 werd op 4 januari 2007 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en tra type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 23 mei 2006 wordt aan de heer François Declerck, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 februari 2007, eervol ontslag uit zijn functies verlee De hee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van cursus en examen van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 15 december 2006 worden de cursus van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007200205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Paritaire comités. - Secretarissen Bij ministerieel besluit van 10 januari 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2006, wordt Mevr. Marianne Louette, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, be - Parit type ministerieel besluit prom. 15/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie type ministerieel besluit prom. 15/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 15/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de functie « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 21/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200138 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 07 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart type ministerieel besluit prom. 08/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007022078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, § 5, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 22/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200137 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200132 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdelingen 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200134 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200136 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het algemeen nut van een gebouw in de Amerikastraat 26-28, te Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2007031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Etterbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Blok 562 » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 juli 1986 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 juni type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 38 § 7, 3e lid, van de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de NV GROUP TEAMS als opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200170 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

decreet

type decreet prom. 08/12/2005 pub. 24/01/2007 numac 2007031018 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Poolse Republiek en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondertekend te Brussel op 29 november 2004

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2007 pub. 24/01/2007 numac 2006000973 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de politiediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007200174 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp tot wijziging van de milieuovereenkomst van 22 december 2005 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake gebruikte batterijen. - Bericht Overeenkomstig artikel D89 van Boek I van het Milieuwetboek delen de Waalse Regering Deze milieu type bericht prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007200176 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp tot wijziging van de milieuovereenkomst van 22 december 2005 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake zaklampen. - Bericht Overeenkomstig artikel D89 van Boek I van het Milieuwetboek delen de Waalse Regering, de Federa De overeen type bericht prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007200206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. - Vervanging van een lid Bij ministerieel besluit van 11 januari 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2006, wordt Mevr. Valér type bericht prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 april 2002. 1. In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2002 werd het koninklijk besluit gepubl 2. Artikel 2 v

document

type document prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007018012 bron raad van state Verkiezing van de leden van de raad van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn te Cerfontaine. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Guy Nihoul. In zake : verkiezing van de leden van de raad van het Op Eenieder kan type document prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007022098 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie Gids Versie 1 van de « Gids Autocontrole : aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel » gedateerd op december 2006 werd op 3 januari 2007 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende a type document prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007018009 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Adjunct-directeur-generaal van de Dienst Enquêtes Benoeming Het Vast Comité P heeft, tijdens de plenaire vergadering van 15 mei 2006, beslist de heer Hans De Groote, in de hoedanigheid van Nederlandstalige adjunct-directeur-generaal van de Di type document prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algmene vergadering van de Vaste Natonale Cultuurpact-commissie, die zal plaatshebben op maandag 29 januari 2007, om 15 u. 30 m. , in een vergader(...) Agenda : 1. Goedkeuring van de notulen va

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van het meerjarig onderzoeksprogramma « Samenleving en Toekomst ». - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 303 van 22 september 2006, tweede uitgave, op pagina 49838 [C-2006/21111], « IV. Suitingsdatum type erratum prom. 27/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet . - Errata type erratum prom. 27/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen . - Erratum type erratum prom. 28/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde wettelijke en reglementaire bepalingen als gevolg van de overname door de Belgische Staat van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding. - Erratum type erratum prom. 27/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen . - Errata type erratum prom. 21/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluit van 21 december 2006 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. Kristoffersen, Ingeborg, 15 november 2006; De heer van Daele , Franci(...) ambtenaren van de eer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2006029185 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Gesubsidieerd vrij secundair onderwijs Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2006, wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Golberg, Fredy, voorz Hij zal het bur

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007009077 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1, vanaf 1 juli 2007; - bij het vredegerecht van het kanton Westerlo : 1; - secretaris bij het parket van de arbeidsaudit - adjunct-secreta

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007009076 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 is Mevr. Wald, L., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld met ingang van 31 december 2006 's avonds. Betrokkene mag haar aanspraak Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/11/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006033118 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende rangschikking als monument van gedeelten van de penning's huizen : a) de gehele voorgevel chaussée de Liège, b) het gehele dak van de huizen gelegen chaussée de Liège, c) de pignon van he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2004, wordt de heer Stéphane Rottenberg vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer », met ranginneming op 1 september 2003 en Bij

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007022009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de vergunde grondstoffen, in toepassing van artikel 3, type lijst prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007003013 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen 1. Lijst van de toegelaten en ingeschreven voorzorgsinstellingen Gebruikte tekens - Juridische vorm : (VZW) : vereniging zonder winstoogmerk (OV) : onderlinge verzekeringsvereniging A . Lijst van de (...) 50.003 Pensioenfonds Brabo, (ov), Sint-Aldegondi

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007009018 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Burgerlijke Stand. - Uittreksel overreenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout gegeven op 21 december 2006, is

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2006040610 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 oktober 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/01/2007 numac 2007200185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** technisch deskundige (niveau ****) voor de **** **** en **** (****06022). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, KOEN(...) 2. ****, ****
^