B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200169 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 9/2007 van 11 januari 2007 Rolnummer 4036 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 20 juli 2006 tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inges Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006023370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor oudere en voor ste type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2006 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006203837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning v type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007022062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007022063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte Creutzfeldt-Jakob type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007022061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de inwerkingtreding van de artikelen 124, 133, 2° en 3°, 134, 1°, 3° en 4° en 135, 1°, 2° en 4° van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007000110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - Bloemenbinderij type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002, zal het Instituut voor Wegtransport in opdracht van de Federale Overheid(...) De schriftel type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Bij koninklijk besluit van 1 juli 2006 werd de heer Geert Vansintjan op datum van 1 juni 2006 bevorderd tot de tweede administratieve klasse. Bij koninklik besluit vna 11 oktober 2 Het beroep t type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Bij koninklijke besluiten van 6 december 2006 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de eerste administratieve klasse op datum van 1 januari 2006 : de heren : Axel Cumps, René Hannaert, Benoît Standaert, Rudi Vee Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 december 2006 wordt met ingang van 1 oktober 2006, aan de Mevr. Elke Van Den Het ber type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007007026 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007022090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 4 december 2006 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de eerste administratieve klasse op datum van 1 maart 2006 : de heren : Luc Carbonez; Bernard Pierre; Luc Teirlinck. Bevord type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007003036 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden van het verlof voorafgaand aan de pensionering van de statutaire personeelsleden van de CBFA type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de tornado die heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juni 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp w type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhozen die hebben plaatsgevonden op 1 oktober 2006 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen en Waals-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2006 aan de openbare centra vo type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel III, afdelingen II en III betreffende de diensten nucleaire geneeskunde van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houd type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 1, 4 en 5 van de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvorderin type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 augustus 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2006002169 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007014006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport en van het koninklijk besluit van 8 april 2003 houdende diverse type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006023373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2006 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007022081 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische ziekten van varkens type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200251 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 3 januari 2007 wordt de erkenning van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Morlanwelz als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 30 oktober 2006 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig Bij min type ministerieel besluit prom. 10/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een revisor bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type ministerieel besluit prom. 15/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007022099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2006 waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2006, wordt beschermd als monument het reclamebord Kuifje en Bobby bovenop het gebouw gelegen Paul-Henri Spaaklaan 1 tot 11, te Sint-Gillis, wegens zijn Voor d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 worden beschermd als geheel : - de voorgevel, de achtergevel, de gemene muren, de kelderverdieping, de elementen van de oorspronkelijke draags - de total

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200189 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006, dat in werking treedt op 30 november 2006, wordt de heer Jean-Marc Sengier ter vervanging van de heer Bruno Antoine en als vertegenwoordiger van de representatieve werkneme Bij besl type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200249 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200263 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende beslui type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2007 pub. 30/01/2007 numac 2007200250 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 25 oktober 1990 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van beproevingslaboratoria belast met de officiële analyses inzake de bescherming van het op

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200193 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor huiswerkinstituten. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2006, worden in artikel 2, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2005 houdende aanstel type bericht prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007003049 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij ha Voor het e type bericht prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200261 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 december 2006 in zake Dominique Kolaczinski tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Schen type bericht prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007003026 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krachtens type bericht prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007022077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veilighe Over

document

type document prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200200 bron ministerie van de franse gemeenschap De « Université de Liège », het « Centre hospitalier universitaire de Liège » en de « Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux ». - Ontslagneming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 wordt aan de h De type document prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk beslui van 5 september 1978, zal het Instituut voor Wegtransport in opdracht van de Federale Ove(...) Het schrifte type document prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200192 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad voor hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2006 worden vanaf 13 december 2006 tot lid van de Raad voor hulpverlening aan de Jeugd benoemd : - de heer Lebrun, Nicol - Mevr. Ro type document prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007000077 bron raad van state Algemene diensten Momenteel is één betrekking van Nederlandstalig staatsraad te begeven bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juridische 1° gesl type document prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluit betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 januari 2007, dat in werking treedt worden de h type document prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007009051 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 10 november 2006 zijn benoemd op datum van 15 november 2001 : - Groot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Jozef Baret, Secretaris-generaal. - Commandeur in de Le Mevr. Roseline

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2003 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2006 pub. 30/01/2007 numac 2006204223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buite type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200201 bron ministerie van de franse gemeenschap Veiligheidsofficier. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 wordt de heer Pierre Delaunoy, Directeur op het Secretariaat-generaal, Algemene dienst financiën, aangesteld als veiligheidsofficier v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200194 bron ministerie van de franse gemeenschap Afwijkingen op de nationaliteitsvereiste. - « Université libre de Bruxelles » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2006 wordt de afwijking op de vereiste inzake Belgische nationaliteit toegekend aan de heer Olivie Bij b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, secretaris en leden van de bevorderingscommissie voor het inspectieambt bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de adviesorganen inzake hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200198 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2006, in artikel 6, tweede lid, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200202 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2006 worden in artikel 6, 2e lid, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007009096 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen. - Erratum Belgisch **** ****. 22 van 24 januari 2007, bladzijde 3261, **** tekst van het koninklijk besluit van 7 januari 2007, aan ***** op de **** type erratum prom. 30/11/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200248 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bevordering van groene elektriciteit. - Erratum type erratum prom. 28/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde wettelijke en reglementaire bepalingen als gevolg van de overname door de Belgische Staat van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007009100 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij beschikking van 3 januari 2007 werd de heer Van Baeveghem, A., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde aangewezen, vanaf 1 februari 2007, om het ambt van plaatsvervangend rech type beschikking prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007009099 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 9 augustus 2006 werd de heer Vingerhoets, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 februari 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter i

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200260 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 7 december 2006 in zake Claire Curvers en anderen tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh « Voert

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007002009 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 13 december 2006 wordt de heer Ben Bachir, Smahen, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Jourdan van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 augustus Bij min

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007018013 bron rekenhof Selectie van Nederlandstalige adjunct-controleurs, functie directiesecretaris. - Resultaten Rangschikking van de geslaagden van het vergelijkend wervingsexamen : 1. Katrijn WAUTERS, Londerzeel. 2. Kathleen BERNAER, Londerzeel. 3. Geertr 4. Nancy COBBAUT

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200168 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 1/2007 van 11 januari 2007 Rolnummer 3929 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 136, type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007200246 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 14/2007 van 17 januari 2007 Rolnummer 4000 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 december 2005 « houdende de oprichting van het publiekrecht Het Arbit

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 30/01/2007 numac 2007003032 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « 100 years » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 100 years », een door - v type document betreffende de nationale loterij prom. 19/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007003051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Podium », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. - Erratum
^