B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type wet prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2006010010 bron wetgevende assemblees Mededeling Met toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten, de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het ma Met toe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 2007 wordt de aanwijzing van de heer Vigneron, Jacques, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Sambreville/Sombreffe, met ingang v type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 23/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de directeur van de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de directeur van de administratieve directie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de directeur van de directie voor de technische werking van de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007022115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen voor huisartsen type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007009084 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 08/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007022114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine type koninklijk besluit prom. 24/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36bis, 78bis, 131ter, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de seniorvakantie-uitkering type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 31/01/2007 numac 2006000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor type koninklijk besluit prom. 24/10/2006 pub. 31/01/2007 numac 2006000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 november 2000 tot vaststelling van de voor het luchtverkeer te gebruiken seinen type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van coördinatie van de uitreiking van de elektronische iden type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 31/01/2007 numac 2006000840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 februari 2006 ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 26/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 2007 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001, houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,6503 NE = 1,4682 type ministerieel besluit prom. 22/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007003046 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2007 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007200262 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 28 november 2006 worden de aan het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn toebehorende 7 ha 97 a 25 ca grond, "Mares du Bois de Baudour" genaamd, in het grijs voorgesteld op bijgaande k Voor de raadplegin type ministerieel besluit prom. 12/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin type ministerieel besluit prom. 26/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van 26 januari 2007 houdende de principes inzake de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot bepaling van de vergoeding voorzien in art type ministerieel besluit prom. 24/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007200317 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2005 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007035118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2003 met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt en van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 j

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200271 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende kleinhandel in vlees en vleeswaren gekoppeld aan de bereiding van vleeswaren type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200333 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC" type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200296 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison" SC, te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende statische transformatoren van elektriciteit met een nominaal vermogen gelijk aan 100 kVA of meer en lager dan 1 500 kVA type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de maneges met één of meer banen en een totaaloppervlakte van 2 000 m2 of minder type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2005 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer hensitois, SC", te Hensies type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de bereiding of conservering door snijding, koken, appertisatie, diepvriezen, bevriezing, vriesdroging, ontwatering, zouten, droging, pekelen en roke type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200268 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de bereiding of conservering door snijding, koken, appertisatie, diepvriezen, bevriezing, vriesdroging, ontwatering, zouting, droging, pekelen en rok type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200266 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende het houden van paardachtigen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200265 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende kampeerterreinen met een capaciteit van 50 plaatsen of meer

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/01/2007 pub. 31/01/2007 numac 2007002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 567

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007200277 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 oktober 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 oktober 20 Die zaak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de hulpverlening aan gedetineerden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs

erratum

type erratum prom. 13/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007009083 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200264 bron ministerie van het waalse gewest Besluit tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende kampeerterreinen met een capaciteit van minder dan 50 plaatsen

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007009118 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Openstaande betrekking van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse . - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van geïnteresseerde personen dat de betrek(...) De directeur wordt aangesteld door de Koning voor een periode

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007009097 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 25 januari 2007 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Oostende, van Mevr. Ongenae, L., assistent bij de griffie van het vredeg Dit beslu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007009106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 januari 2007 : - is aan de heer Van Eeckhoudt, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Eeklo. Het is hem vergund - is aan de

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007009107 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 december 2006, heeft Mevr. Leus, I., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn v

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007200330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ombudsmannen Pensioenen (niveau A) voor de Ombudsdienst Pensioenen (CNE07001). - Erratum (Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2007. De fout betreffende d(...) Na afloo

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2 Voor de raad

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-07/0002 : Forclum Soficom SA/Collignon Eng. SA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op Volgens de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2007, 105,20 punten bedraagt, tegen Het gezo

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2007 numac 2007011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2007 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001, houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2007 respectievelijk vastgest Iga = 1,
^