B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009101 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens type wet prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007009059 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 januari 2007, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek type wet prom. 18/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007031034 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door het Verenigd College van de ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1978 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om bijstand te verlenen aan het gehandicapte lid van de raad voor maatschappelijk wel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van de voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van de eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling van hoofdgriffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007011040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007009111 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 januari 2007 : - is de heer Cruyplants, J., advocaat bij de balie van de Franse Orde van advocaten te Brussel, bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde . Hij zal h(...) - zijn benoemd tot de type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 01/02/2007 numac 2006000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 01/02/2007 numac 2006000857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 01/02/2007 numac 2006000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009079 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 01/02/2007 numac 2006000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 1, 40 en 41 van de wet van 11 juli 2006 tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009105 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van het beknopt voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête zoals bepaald door de artikelen 8, derde lid, 17, § 1, tweede lid, 33, § 2 en 88, § 4, van de wet van 17 mei 2006 betreffende type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009085 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009125 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009103 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtsposi type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009072 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009102 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud van het inlichtingendossier zoals bedoeld in artikel 7, laatste lid, van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe re

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 01/02/2007 numac 2007035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007200272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het forfaitaire subsidiebedrag voor de hulp- en zorgverleningsnetwerken en de diensten gespecialiseerd in verslavingen voor het jaar 2007

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007009126 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot kandidaten voor de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan In uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 be Behoude

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007009124 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 januari 2007 is benoemd, voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 februari 2007 : - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik - gespe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007009113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2006, is Mevr. Adriaensen, D., rechter in de rechtbank van koophandel te Turnhout, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pens Het beroep

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 18/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007031033 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door het Verenigd College van de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 november 1996 betreffende de erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007200322 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** financieel deskundigen (niveau ****) voor de **** **** (****06820). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. **** ****-****, 4031 **** 2. **** VIN(...) 3. **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007200321 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch deskundigen luchtvaartproducten (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG06839). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BEN KACEM, NADHEM, 1070 (...) 2. COLLETTE type bericht van selor prom. -- pub. 01/02/2007 numac 2007200320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Selectie van **** leidinggevende infrastructuur (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****) (****06009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :
^