B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007009060 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007009061 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007009063 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 20/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007009062 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 januari 2006, is machtiging verleend aan juffrouw Al-**** ****-****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007009087 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 januari 2006, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2007 wordt aan de heer Callebaut, Erwin, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtba Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007022117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken va Voor de ra type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007022127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot bepaling van het taalkader van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007022093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW Infimédia voor de organisatie van het salon « Ars Sanandi » type koninklijk besluit prom. 16/02/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007200290 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 08 van organisatieafdeling 11, programma 01 van organisatieafdeling 12, van programma's 01, 03 en 06 van programmma 01 van organisatieafdeling 52 en programma 01 van organ type ministerieel besluit prom. 11/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007200286 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 11/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007200305 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007200306 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007200303 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 06 en 14 van organisatieafdelingen 11, 15, 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007200307 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 11/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007200304 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 17/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW Chom'Hier als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 25/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007003054 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van de borgtocht te stellen door de gewone rekenplichtigen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, sector Kadaster type ministerieel besluit prom. 17/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007031059 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW « Mission locale de Saint-Josse » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 22/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007022129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise type ministerieel besluit prom. 17/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW « Espace Bien Etre » als plaatselijke initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007035105 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007035110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de toegepaste fiscaliteit als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007035109 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet met betrekking tot het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.60 van de algemene uitgavenbegroting van d type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007035113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007027021 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het interne Walcomfin-team van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007200325 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007200377 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2005 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007200368 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 december 2006 in zake M.-A. S. en D.S. tegen L.L. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen type bericht prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007200378 bron ministerie van het waalse gewest Bericht i.v.m. de aanwijzing van de netbeheerders voor de verdeling van elektriciteit en gas Op 9 januari 2003 heeft de Waalse Regering, na een voorstel door de gemeenten, de besluiten aangenomen ter aanwijzing van de netbeheerders voor de verd - voor 2 type bericht prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007200369 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 december Die zaak type bericht prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007200371 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 december 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 december Die zaak type bericht prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007022125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bericht betreffende de vervanging van twee leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mee dat : - Mevr. Joëlle Delbrouck, vertegenwoordigster van d(...) - de heer Guy Lebeer, plaatsverv type bericht prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007200370 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 december 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 december Die zaak

arrest

type arrest prom. 11/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type arrest prom. 12/01/2007 pub. 05/02/2007 numac 2007000048 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de aanduiding van de douanekantoren waarlangs de invoer in België vanuit een land buiten de Europese Unie kan geschieden van radioactieve stoffen of van toestellen die er bevatten

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2007

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer Erwin Callebaut De betrokk De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007022126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van : - één Franstalige administratie Het Raadg

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007018016 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één opdrachthouder met specialisatie communicatie De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) gaat over tot de aanwerving van één halftijdse Nederlandstalige of Franstalige opdrachthouder (m/v) met specialisatie communicatie.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007009140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden vóór 1 maart 2007, is Mevr. Van Hoeck, I., jurist onder contract in de rechtbank van eerste aanleg te Tu Het b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 27 december 2006 worden de volgende personen benoemd in vast verband in de hoedanigheid van brandweerman bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dr Cools, type benoemingen prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007022089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, wordt Mevr. Gratia, Marianne, met ingang van 1 maart 2006, in vast dienstverband benoemd tot de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, franse taalk Het ber

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij besluit van de Brusselse-Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2006, ontvangt Ateris SA, avenue de Philippeville 150, 6001 Marcinelle, een hernieuwing van de vergunning als priv - Wervi

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2006 type overeenkomst prom. 22/12/2006 pub. 05/02/2007 numac 2007031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007018018 bron wetgevende kamers - senaat Samenstelling van een personeelsreserve van technici A2 (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van technici A2 (elektriciens) (m/v). I. F(...) De sectie Gebouwen en

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/02/2007 numac 2007009136 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 14 december 2006 heeft de heer Storck, Ch., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 januari
^